Numer uchwały    

Data posiedzenia           

Przedmiot uchwały - w sprawie                        
XL/797/13 29 listopada 2013 r.

przyjęcia stanowiska wobec postulatów zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

XL/798/13 29 listopada 2013 r.

stanowiska wobec przyjętych przez Sejm RP zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

XL/799/13 29 listopada 2013 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

XL/800/13 29 listopada 2013 r.

stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego popierającego wdrożenie Strategii dla Karpat

XL/801/13 29 listopada 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/11/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia14 grudnia 2010 r. ( z późn. zm.) w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

XL/802/13 29 listopada 2013 r.

zmiany uchwały Nr XLII/804/10 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów

zał. 1

XL/803/13 29 listopada 2013 r.

przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego

zał.1

XL/804/13 29 listopada 2013 r.

wniosku Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego przyśpieszenia prac rządowych nad opracowaniem i niezwłocznym wdrożeniem Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

XL/805/13 29 listopada 2013 r. przyjęcia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny
XL/806/13 29 listopada 2013 r.

zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Fryderyka Chopina. 

zał.1

XL/807/13 29 listopada 2013 r.

Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

zał.1

XL/808/13 29 listopada 2013 r.

przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa

XL/809/13 29 listopada 2013 r.

likwidacji dotychczasowych aglomeracji Kolbuszowa i Widełka
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Kolbuszowa

zał.1

XL/810/13 29 listopada 2013 r.

likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nisko
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nisko

zał.1

XL/811/13 29 listopada 2013 r.

programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego

XL/812/13 29 listopada 2013 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

zał.1,2

XL/813/13 29 listopada 2013 r.

zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego.

zał.1,2

XL/814/13 29 listopada 2013 r.

zmiany Uchwały Nr XXXVII/723/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego zadania pn. ,,Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo – konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR – KA II)”.

Element Selection

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (797.pdf)79775 kB
Pobierz plik (798.pdf)79865 kB
Pobierz plik (804.pdf)80470 kB
Pobierz plik (805.pdf)80576 kB
Pobierz plik (806.pdf)80662 kB
Pobierz plik (806_1.pdf)806_1203 kB
Pobierz plik (807.pdf)80750 kB
Pobierz plik (807_1.pdf)807_1210 kB
Pobierz plik (808.pdf)80851 kB
Pobierz plik (809.pdf)80953 kB
Pobierz plik (809_1.pdf)809_1690 kB
Pobierz plik (810.pdf)81049 kB
Pobierz plik (811.pdf)81167 kB
Pobierz plik (812.pdf)812193 kB
Pobierz plik (812_1_2.pdf)812_1_279 kB
Pobierz plik (813.pdf)81377 kB
Pobierz plik (813_1_2.pdf)813_1_2349 kB
Pobierz plik (814.pdf)81460 kB
Pobierz plik (810_1.pdf)810_1130 kB
Pobierz plik (799.pdf)79959 kB
Pobierz plik (800.pdf)80076 kB
Pobierz plik (801.pdf)80156 kB
Pobierz plik (802.pdf)80253 kB
Pobierz plik (802_1.pdf)802_111666 kB
Pobierz plik (803.pdf)80349 kB
Pobierz plik (803_1.pdf)803_118287 kB