Numer uchwały

Data posiedzenia 

Przedmiot uchwały - w sprawie 

412/9690/14

28.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Dębicy na przedłużenie umowy najmu.

412/9691/14

28.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

412/9692/14

28.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zmianę warunków dzierżawy.

412/9693/14

28.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

412/9694/14

28.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Fryderyka Chopina.

412/9695/14

28.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Potockiego.

412/9696/14

28.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

412/9697/14

28.10.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za rok 2014.

412/9698/14

28.10.2014 r.

dalszego procedowania nad Kontraktem Terytorialnym dla  Województwa Podkarpackiego.

412/9699/14

28.10.2014 r.

zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

412/9700/14

28.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 334/8005/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XLIV/920/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 343/8164/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr 370/8823/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2014 r.

412/9701/14

28.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 287/6881/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 379/8997/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2014 r. - w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej na 2014 rok.

412/9702/14

28.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 287/6876/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 379/8999/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2014 r. - w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2014 rok.

412/9703/14

28.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 287/6877/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 379/8998/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2014 r. - w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie na 2014 rok.

412/9704/14

28.10.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 375/8933/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie na 2014 rok.

412/9705/14

28.10.2014 r.

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Regionalna Impreza Kulturalna z okazji Międzynarodowego Dnia Niewidomego” przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Rzeszowie.

412/9706/14

28.10.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 133/3046/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 209/4892/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr 218/5166/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr 370/8821/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 lipca 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 387/9186/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Procedury Oceny Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na lata 2012 -2015 wraz z załącznikami, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie monitorowania realizacji projektów w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ramach SPPW.

412/9707/14

28.10.2014 r.

udzielenia upoważnienia.

412/9708/14

28.10.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

412/9709/14

28.10.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

412/9710/14

28.10.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

412/9711/14

28.10.2014 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.

412/9712/14

28.10.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

412/9713/14

28.10.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.