Numer uchwały

Data posiedzenia 

Przedmiot uchwały - w sprawie 

415/9756/14

04.11.2014 r.

wyrażenia zgody na postanowienia zawarte w treści projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, odbywającego się w trybie pisemnym.

415/9757/14

04.11.2014 r.

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

415/9758/14

04.11.2014 r.

wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2014 rok. 

415/9759/14

04.11.2014 r.

przesunięcia terminu złożenia dokumentów rozliczeniowych dotacji udzielonej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz zmniejszenia wysokości udziału własnego dla Gminy Jaśliska w kosztach realizacji zadania budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

415/9760/14

04.11.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

415/9761/14

04.11.2014 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

415/9762/14

04.11.2014 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

415/9763/14

04.11.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 410/9658/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

415/9764/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

415/9765/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

415/9766/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

415/9767/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

415/9768/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

415/9769/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

415/9770/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

415/9771/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

415/9772/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

415/9773/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

415/9774/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

415/9775/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego  w Jarosławiu.

415/9776/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

415/9777/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

415/9778/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

415/9779/14

04.11.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 410/9665/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

415/9780/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

415/9781/14

04.11.2014 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

415/9782/14

04.11.2014 r.

wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

415/9783/14

04.11.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku  na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku na rzecz Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

415/9784/14

04.11.2014 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

415/9785/14

04.11.2014 r.

przyznania stypendiów oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

415/9786/14

04.11.2014 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

415/9787/14

04.11.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 roku.

415/9788/14

04.11.2014 r.

wyrażenia woli realizacji projektów Polskiej pomocy rozwojowej 2015.

415/9789/14

04.11.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

415/9790/14

04.11.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

415/9791/14

04.11.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

415/9792/14

04.11.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

415/9793/14

04.11.2014 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

415/9794/14

04.11.2014 r.

wyrażenia zgody na zmianę zakresu finansowego w projekcie realizowanym przez Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

415/9795/14

04.11.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

415/9796/14

04.11.2014 r.

zmiany Decyzji dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. ”Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – granica województwa km 74+119 – 76+297” umieszczonego na Liście rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

415/9797/14

04.11.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

415/9798/14

04.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

415/9799/14

04.11.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

415/9800/14

04.11.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

415/9801/14

04.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na wydzierżawienie części działki nr 642/2 położonej w Przemyślu.

415/9802/14

04.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

415/9803/14

04.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień i opinii projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

415/9804/14

04.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

415/9805/14

04.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

415/9806/14

04.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9756_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9756_14.pdf730 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9757_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9757_14.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9758_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9758_14.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9759_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9759_14.pdf512 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9760_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9760_14.pdf502 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9761_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9761_14.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9762_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9762_14.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9763_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9763_14.pdf798 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9764_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9764_14.pdf960 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9765_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9765_14.pdf981 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9766_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9766_14.pdf1005 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9767_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9767_14.pdf995 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9768_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9768_14.pdf1128 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9769_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9769_14.pdf1258 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9770_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9770_14.pdf1195 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9771_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9771_14.pdf1056 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9772_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9772_14.pdf1115 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9773_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9773_14.pdf1230 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9774_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9774_14.pdf1088 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9775_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9775_14.pdf1093 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9776_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9776_14.pdf1258 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9777_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9777_14.pdf1198 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9778_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9778_14.pdf1014 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9779_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9779_14.pdf802 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9780_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9780_14.pdf1169 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9781_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9781_14.pdf1073 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9782_14.zip)Uchwała_Nr_415_9782_14.zip1735 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9783_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9783_14.pdf1305 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9784_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9784_14.pdf429 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9785_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9785_14.pdf351 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9786_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9786_14.pdf715 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9787_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9787_14.pdf1036 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9788_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9788_14.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9789_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9789_14.pdf398 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9790_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9790_14.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9791_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9791_14.pdf568 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9792_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9792_14.pdf2509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9793_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9793_14.pdf511 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9794_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9794_14.pdf1128 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9795_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9795_14.pdf733 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9796_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9796_14.pdf1294 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9797_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9797_14.pdf485 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9798_14.zip)Uchwała_Nr_415_9798_14.zip4015 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9799_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9799_14.pdf473 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9800_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9800_14.pdf486 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9801_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9801_14.pdf543 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9802_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9802_14.pdf808 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9803_14.zip)Uchwała_Nr_415_9803_14.zip7590 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9804_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9804_14.pdf702 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9805_14.pdf)Uchwała_Nr_415_9805_14.pdf2638 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_415_9806_14.zip)Uchwała_Nr_415_9806_14.zip3009 kB