Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

418/9818/14

10.11.2014 r.

przesunięcia terminu złożenia dokumentów rozliczeniowych dotacji udzielonej na budowy i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

418/9819/14

10.11.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

418/9820/14

10.11.2014 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

418/9821/14

10.11.2014 r.

zmiany Uchwały Nr 415/9764/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

418/9822/14

10.11.2014 r.

powołania Komisji Stypendialnej w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

418/9823/14

10.11.2014 r.

przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

418/9824/14

10.11.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

418/9825/14

10.11.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

418/9826/14

10.11.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

418/9827/14

10.11.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

418/9828/14

10.11.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

418/9829/14

10.11.2014 r.

upoważnienia do dokonania odbioru sprzętu komputerowego.

418/9830/14

10.11.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

418/9831/14

10.11.2014 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski – Nisko w zakresie budowy chodnika w km 10+717 – 10+905 w m. Skopanie i Wola Baranowska wraz z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej ETAP II”.

418/9832/14

10.11.2014 r.

wyrażenia zgody na wykorzystanie dotacji.

418/9833/14

10.11.2014 r.

przeprowadzenia kontroli w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

418/9834/14

10.11.2014 r.

przeprowadzenia kontroli w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

418/9835/14

10.11.2014 r.

zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów związanych z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

418/9836/14

10.11.2014 r.

uchylenia uchwały.

418/9837/14

10.11.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

418/9838/14

10.11.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

418/9839/14

10.11.2014 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

418/9840/14

10.11.2014 r.

zawarcia aneksu do umowy dotacji dotyczącej realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich i Lokalnych Punktów Informacyjnych.

418/9841/14

10.11.2014 r.

zawarcia umowy użyczenia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sanoku.

418/9842/14

10.11.2014 r.

powierzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie zadań związanych z przygotowaniem do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

418/9843/14

10.11.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych dla Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

418/9844/14

10.11.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Uzyskanie wiedzy niezbędnej do opracowania nowatorskiej technologii impregnacji tkanin” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

418/9845/14

10.11.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 90/2052/11 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

418/9846/14

10.11.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany miejsca realizacji projektów nr RPPK.01.01.00-18-327/13, pn.: „Podniesienie konkurencyjności  firmy Metkom Sp. z o. o. poprzez znaczące ulepszenie technologii przerobu odpadów z procesów obróbki metali”, wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. (z późniejszymi zmianami) oraz nr RPPK.01.01.00-18-057/13 pn.: „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przerobu złomów stalowych i metali kolorowych w firmie Metkom Sp. z o. o.”, wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. (z późniejszymi zmianami), złożonych przez Metkom Sp. z o. o.

418/9847/14

10.11.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

418/9848/14

10.11.2014 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

418/9849/14

10.11.2014 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.

418/9850/14

10.11.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

418/9851/14

10.11.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

418/9852/14

10.11.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

418/9853/14

10.11.2014 r.

podpisania umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim i Miastem Leżajsk w sprawie udzielenia Województwu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

418/9854/14

10.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 

418/9855/14

10.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

418/9856/14

10.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego.