Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

421/9860/14

17.11.2014 r.

bieżącego funkcjonowania Departamentu PROW w 2014 r. oraz w związku z realizacją Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok.

421/9861/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody na użyczenie przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie pomieszczeń w budynkach szpitalnych.

421/9862/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2014.

421/9863/14

17.11.2014 r.

przesunięcia terminu złożenia dokumentów rozliczeniowych dotacji udzielonej na budowy i modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

421/9864/14

17.11.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

421/9865/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na sprzedaż samochodów sanitarnych.

421/9866/14

17.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 334/8005/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XLIV/920/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014 r., zmienioną Uchwałą Nr 343/8164/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2014 r., Uchwałą Nr 370/8823/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2014 r. oraz Uchwałą Nr 412/9700/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 października 2014 r.

421/9867/14

17.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 287/6876/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 379/8999/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr 412/9702/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 października 2014 r. - w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2014 rok.

421/9868/14

17.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę nr 287/6875/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2013 r., zmienioną Uchwałą Nr 379/8993/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 sierpnia 2014 r., w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2014 rok.

421/9869/14

17.11.2014 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Rap profilaktyka” przez Stowarzyszenie „POMOC” z Rzeszowa.

421/9870/14

17.11.2014 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zwiększenie i wzmocnienie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w służbach realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w regionie tarnobrzeskim woj. podkarpackiego” przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” z Niska.

421/9871/14

17.11.2014 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

421/9872/14

17.11.2014 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

421/9873/14

17.11.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku.

421/9874/14

17.11.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wyprawy w świat teatru” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku.

421/9875/14

17.11.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Tadeusz Kantor – z Wielopola w Świat” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku.

421/9876/14

17.11.2014 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty z mistrzem” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2015 roku.

421/9877/14

17.11.2014 r.

przekazania Mennicy Polskiej S.A. pieczęci urzędowych.

421/9878/14

17.11.2014 r.

udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

421/9879/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej.

421/9880/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia na rzecz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

421/9881/14

17.11.2014 r.

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego.

421/9882/14

17.11.2014 r.

przyznania stypendiów sportowych w 2014 roku.

421/9883/14

17.11.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

421/9884/14

17.11.2014 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wiśniowa.

421/9885/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia stanowiska Konsultanta regionalnego oraz delegacji krajowych i zagranicznych w ramach realizacji projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

421/9886/14

17.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 413/9732/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo–finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2014 r.

421/9887/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

421/9888/14

17.11.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

421/9889/14

17.11.2014 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

421/9890/14

17.11.2014 r.

rozpatrzenia protestu.

421/9891/14

17.11.2014 r.

przyjęcia projektu Programu strategicznego „Błękitny San” wraz ze zmianami obejmującymi uwagi i wnioski zgłoszone w procesie konsultacji społecznych.

421/9892/14

17.11.2014 r.

przyjęcia projektu „Programu strategicznego rozwoju Bieszczad” wraz ze zmianami obejmującymi uwagi i wnioski zgłoszone w procesie konsultacji społecznych. 

421/9893/14

17.11.2014 r.

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

421/9894/14

17.11.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

421/9895/14

17.11.2014 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

421/9896/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia finansowego projektu pt.  „Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej Nr 2305 R Smolnik - Zatwarnica w km 5+470 - 12+450, odcinkami” zrealizowanego przez Powiat Bieszczadzki w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat B Drogi powiatowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

421/9897/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody na wydłużenie terminów związanych z realizacją projektu realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

421/9898/14

17.11.2014 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

421/9899/14

17.11.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

421/9900/14

17.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

421/9901/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

421/9902/14

17.11.2014 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

421/9903/14

17.11.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 318/6645/10 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

421/9904/14

17.11.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

421/9905/14

17.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chmielnik.

421/9906/14

17.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cmolas oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cmolas.

421/9907/14

17.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lubenia oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lubenia.

421/9908/14

17.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żołynia oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Żołynia.

421/9909/14

17.11.2014 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9860_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9860_14.pdf477 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9861_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9861_14.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9862_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9862_14.pdf1022 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9863_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9863_14.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9864_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9864_14.pdf926 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9865_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9865_14.pdf483 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9866_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9866_14.pdf1727 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9867_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9867_14.pdf971 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9868_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9868_14.pdf874 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9869_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9869_14.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9870_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9870_14.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9871_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9871_14.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9872_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9872_14.pdf316 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9873_14.zip)Uchwała_Nr_421_9873_14.zip1486 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9874_14.zip)Uchwała_Nr_421_9874_14.zip1541 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9875_14.zip)Uchwała_Nr_421_9875_14.zip1560 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9876_14.zip)Uchwała_Nr_421_9876_14.zip1476 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9877_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9877_14.pdf478 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9878_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9878_14.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9879_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9879_14.pdf796 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9880_14.zip)Uchwała_Nr_421_9880_14.zip1408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9881_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9881_14.pdf287 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9882_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9882_14.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9883_14.zip)Uchwała_Nr_421_9883_14.zip1987 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9884_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9884_14.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9885_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9885_14.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9886_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9886_14.pdf3379 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9887_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9887_14.pdf360 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9888_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9888_14.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9889_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9889_14.pdf572 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9890_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9890_14.pdf1668 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9891_14.zip)Uchwała_Nr_421_9891_14.zip4148 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9892_14.zip)Uchwała_Nr_421_9892_14.zip4196 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9893_14.zip)Uchwała_Nr_421_9893_14.zip6776 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9894_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9894_14.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9895_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9895_14.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9896_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9896_14.pdf1121 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9898_14.zip)Uchwała_Nr_421_9898_14.zip3490 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9899_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9899_14.pdf1108 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9900_14.zip)Uchwała_Nr_421_9900_14.zip3428 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9901_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9901_14.pdf506 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9902_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9902_14.pdf498 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9903_14.zip)Uchwała_Nr_421_9903_14.zip4189 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9904_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9904_14.pdf1779 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9905_14.zip)Uchwała_Nr_421_9905_14.zip2960 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9906_14.zip)Uchwała_Nr_421_9906_14.zip2947 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9907_14.zip)Uchwała_Nr_421_9907_14.zip1616 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9908_14.zip)Uchwała_Nr_421_9908_14.zip1915 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_421_9909_14.pdf)Uchwała_Nr_421_9909_14.pdf534 kB