Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

10/209/14

30.12.2014 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku.

10/210/14

30.12.2014 r.

udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

10/211/14

30.12.2014 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

10/212/14

30.12.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

10/213/14

30.12.2014 r.

przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2015 rok.

10/214/14

30.12.2014 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

10/215/14

30.12.2014 r.

ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2015.

10/216/14

30.12.2014 r.

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

10/217/14

30.12.2014 r.

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

10/218/14

30.12.2014 r.

powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

10/219/14

30.12.2014 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

10/220/14

30.12.2014 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

10/221/14

30.12.2014 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

10/222/14

30.12.2014 r.

wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji.

10/223/14

30.12.2014 r.

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu.

10/224/14

30.12.2014 r.

odwołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

10/225/14

30.12.2014 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

10/226/14

30.12.2014 r.

wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego oraz zwiększenie kosztów kwalifikowanych i dofinansowania dla projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

10/227/14

30.12.2014 r.

wyrażenia zgody na dofinansowanie zwiększonego zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

10/228/14

30.12.2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

10/229/14

30.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

10/230/14

30.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

10/231/14

30.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

10/232/14

30.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

10/233/14

30.12.2014 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

10/234/14

30.12.2014 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

10/235/14

30.12.2014 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.