Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

14/256/15

13.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich w województwie podkarpackim.

14/257/15

13.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

14/258/15

13.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

14/259/15

13.01.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę numer III/29/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

14/260/15

13.01.2015 r.

powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

14/261/15

13.01.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

14/262/15

13.01.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

14/263/15

13.01.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

14/264/15

13.01.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

14/265/15

13.01.2015 r.

przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego w ramach inwestycji pn. „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” na rzecz Gminy Borowa, Gminy Gawłuszowice oraz Gminy Tuszów Narodowy.

14/266/15

13.01.2015 r.

pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o rejestrację pojazdów kolejowych.

14/267/15

13.01.2015 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2015 rok.

14/268/15

13.01.2015 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas koncertu pn. „Wielki Rock dla Małych Serc”.

14/269/15

13.01.2015 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/IV.70/261/11/U/58/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

14/270/15

13.01.2015 r.

powołania Komisji stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015”.

14/271/15

13.01.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zbycie samochodu osobowego.

14/272/15

13.01.2015 r.

zmiany uchwały Nr 59/1238/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.

14/273/15

13.01.2015 r.

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

14/274/15

13.01.2015 r.

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt. I SA/Rz 1039/14.

14/275/15

13.01.2015 r.

wyboru do dofinansowania projektów VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, przewidzianych do realizacji w 2015 r.

14/276/15

13.01.2015 r.

dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn. „Odbudowa urządzeń ciepłowniczych w Jaśle” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

14/277/15

13.01.2015 r.

zmiany uchwały nr 202/3813/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w związku z rozwiązaniem umowy zawartej z Fundacją Pro Academia Narolense o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska”.

14/278/15

13.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

14/279/15

13.01.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

14/280/15

13.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

14/281/15

13.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

14/282/15

13.01.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

14/283/15

13.01.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

14/284/15

13.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

14/285/15

13.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r., w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

14/286/15

13.01.2015 r.

zmieniająca Uchwałę  Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

14/287/15

13.01.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany terminów realizacji projektu kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.