Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

38/798/15

31.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

38/799/15

31.03.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

38/800/15

31.03.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umów partnerskich.

38/801/15

31.03.2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach projektu systemowego pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015.

38/802/15

31.03.2015 r.

wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów.

38/803/15

31.03.2015 r.

niewyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron i zmianę umowy Nr 8.2.2/IV.73/264/11/U/153/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

38/804/15

31.03.2015 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

38/805/15

31.03.2015 r.

wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.

38/806/15

31.03.2015 r.

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021.

38/807/15

31.03.2015 r.

ustanowienia Koordynatora do spraw środowiska w ramach Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego.

38/808/15

31.03.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

38/809/15

31.03.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

38/810/15

31.03.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

38/811/15

31.03.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

38/812/15

31.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

38/813/15

31.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

38/814/15

31.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

38/815/15

31.03.2015 r.

zatrudnienia dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

38/816/15

31.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

38/817/15

31.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

38/818/15

31.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

38/819/15

31.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

38/820/15

31.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

38/821/15

31.03.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

38/822/15

31.03.2015 r.

zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

38/823/15

31.03.2015 r.

odstąpienia od działań zmierzających do zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim i Powiatem Krośnieńskim.

38/824/15

31.03.2015 r.

wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany ustawy o podatku rolnym.

38/825/15

31.03.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zakup samochodów i ambulansu wodnego.

38/826/15

31.03.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

38/827/15

31.03.2015 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

38/828/15

31.03.2015 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

38/829/15

31.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska w zakresie dalszego sposobu postępowania w zakresie propozycji projektów o charakterze strategicznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

38/830/15

31.03.2015 r.

zatwierdzenia Informacji rocznej w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2014.

38/831/15

31.03.2015 r.

zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Mielcu dotyczącego poszerzenia SSE EURO-PARK MIELEC.

38/832/15

31.03.2015 r.

upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

38/833/15

31.03.2015 r.

zawarcia aneksu do umowy o przyłączenie instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej - Centrum Wystawienniczo Kongresowe Województwa Podkarpackiego.

38/834/15

31.03.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

38/835/15

31.03.2015 r.

wyrażenia zgody na zmiany w projekcie oraz zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” nr RPPK.03.01.00-18-032/10 w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

38/836/15

31.03.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

38/837/15

31.03.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

38/838/15

31.03.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

38/839/15

31.03.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

38/840/15

31.03.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

38/841/15

31.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

38/842/15

31.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

38/843/15

31.03.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

38/844/15

31.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

38/845/15

31.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

38/846/15

31.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

38/847/15

31.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

38/848/15

31.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

38/849/15

31.03.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 21/442/15 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

38/850/15

31.03.2015 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r.

38/851/15

31.03.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

38/852/15

31.03.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_798_15.pdf)Uchwała_Nr_38_798_15.pdf636 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_799_15.pdf)Uchwała_Nr_38_799_15.pdf728 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_800_15.zip)Uchwała_Nr_38_800_15.zip3654 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_801_15.pdf)Uchwała_Nr_38_801_15.pdf545 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_802_15.pdf)Uchwała_Nr_38_802_15.pdf434 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_803_15.pdf)Uchwała_Nr_38_803_15.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_804_15.zip)Uchwała_Nr_38_804_15.zip510 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_805_15.pdf)Uchwała_Nr_38_805_15.pdf1431 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_806_15.pdf)Uchwała_Nr_38_806_15.pdf295 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_807_15.pdf)Uchwała_Nr_38_807_15.pdf742 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_808_15.pdf)Uchwała_Nr_38_808_15.pdf462 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_809_15.pdf)Uchwała_Nr_38_809_15.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_810_15.pdf)Uchwała_Nr_38_810_15.pdf452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_811_15.pdf)Uchwała_Nr_38_811_15.pdf408 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_812_15.pdf)Uchwała_Nr_38_812_15.pdf437 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_813_15.pdf)Uchwała_Nr_38_813_15.pdf426 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_814_15.pdf)Uchwała_Nr_38_814_15.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_815_15.pdf)Uchwała_Nr_38_815_15.pdf292 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_816_15.pdf)Uchwała_Nr_38_816_15.pdf398 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_817_15.pdf)Uchwała_Nr_38_817_15.pdf672 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_818_15.pdf)Uchwała_Nr_38_818_15.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_819_15.pdf)Uchwała_Nr_38_819_15.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_820_15.pdf)Uchwała_Nr_38_820_15.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_821_15.pdf)Uchwała_Nr_38_821_15.pdf466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_822_15.zip)Uchwała_Nr_38_822_15.zip807 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_823_15.pdf)Uchwała_Nr_38_823_15.pdf482 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_824_15.zip)Uchwała_Nr_38_824_15.zip665 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_825_15.pdf)Uchwała_Nr_38_825_15.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_826_15.pdf)Uchwała_Nr_38_826_15.pdf1382 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_827_15.pdf)Uchwała_Nr_38_827_15.pdf1042 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_828_15.pdf)Uchwała_Nr_38_828_15.pdf1015 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_829_15.pdf)Uchwała_Nr_38_829_15.pdf840 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_830_15.zip)Uchwała_Nr_38_830_15.zip8350 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_831_15.pdf)Uchwała_Nr_38_831_15.pdf339 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_832_15.pdf)Uchwała_Nr_38_832_15.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_833_15.pdf)Uchwała_Nr_38_833_15.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_834_15.zip)Uchwała_Nr_38_834_15.zip968 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_835_15.zip)Uchwała_Nr_38_835_15.zip13224 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_836_15.pdf)Uchwała_Nr_38_836_15.pdf505 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_837_15.pdf)Uchwała_Nr_38_837_15.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_838_15.pdf)Uchwała_Nr_38_838_15.pdf495 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_839_15.pdf)Uchwała_Nr_38_839_15.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_840_15.pdf)Uchwała_Nr_38_840_15.pdf497 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_841_15.pdf)Uchwała_Nr_38_841_15.pdf817 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_842_15.pdf)Uchwała_Nr_38_842_15.pdf806 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_843_15.zip)Uchwała_Nr_38_843_15.zip4139 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_844_15.pdf)Uchwała_Nr_38_844_15.pdf796 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_845_15.pdf)Uchwała_Nr_38_845_15.pdf830 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_846_15.pdf)Uchwała_Nr_38_846_15.pdf786 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_847_15.pdf)Uchwała_Nr_38_847_15.pdf791 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_848_15.pdf)Uchwała_Nr_38_848_15.pdf800 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_849_15.pdf)Uchwała_Nr_38_849_15.pdf804 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_850_15.zip)Uchwała_Nr_38_850_15.zip3160 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_851_15.pdf)Uchwała_Nr_38_851_15.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_38_852_15.pdf)Uchwała_Nr_38_852_15.pdf750 kB