Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

45/992/15

22.04.2015 r.

powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

45/993/15

22.04.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

45/994/15

22.04.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

45/995/15

22.04.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

45/996/15

22.04.2015 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

45/997/15

22.04.2015 r.

wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia stanowiska Konsultanta regionalnego oraz delegacji krajowych i zagranicznych w ramach realizacji projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

45/998/15

22.04.2015 r.

wyrażenia zgody na udostępnienie pojazdu SA 134 – 029.

45/999/15

22.04.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

45/1000/15

22.04.2015 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

45/1001/15

22.04.2015 r.

wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

45/1002/15

22.04.2015 r.

zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

45/1003/15

22.04.2015 r.

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 roku.

45/1004/15

22.04.2015 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/III.13/111/10/U/53/11 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

45/1005/15

22.04.2015 r.

jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/IV.53/244/11/U/156/12 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

45/1006/15

22.04.2015 r.

nieodpłatnego nabycia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Kielanówka jako działka nr 404.

45/1007/15

22.04.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

45/1008/15

22.04.2015 r.

ustalenia kryterium regionalnego oceny operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

45/1009/15

22.04.2015 r.

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

45/1010/15

22.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

45/1011/15

22.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

45/1012/15

22.04.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

45/1013/15

22.04.2015 r.

uchylenia Uchwały Nr 41/863/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 obejmującego okres od 1 I 2015 r. do 31 VI 2015 r.

45/1014/15

22.04.2015 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2015 r.

45/1015/15

22.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 41/871/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/118/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r.

45/1016/15

22.04.2015 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

45/1017/15

22.04.2015 r.

zmiany uchwały Nr 41/884/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

45/1018/15

22.04.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

45/1019/15

22.04.2015 r.

przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

45/1020/15

22.04.2015 r.

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

45/1021/15

22.04.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na ustanowienie zastawu rejestrowego na majątku ruchomym.

45/1022/15

22.04.2015 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

45/1023/15

22.04.2015 r.

przygotowania do realizacji i wyboru modelu projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

45/1024/15

22.04.2015 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

45/1025/15

22.04.2015 r.

zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 19/381/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego.

45/1026/15

22.04.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Stanisława Janura.

45/1027/15

22.04.2015 r.

uchylenia uchwały Nr 34/658/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 marca 2015 r.

45/1028/15

22.04.2015 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

45/1029/15

22.04.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

45/1030/15

22.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. z późn. zm. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

45/1031/15

22.04.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

45/1032/15

22.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

45/1033/15

22.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

45/1034/15

22.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

45/1035/15

22.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

45/1036/15

22.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

45/1037/15

22.04.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

45/1038/15

22.04.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

45/1039/15

22.04.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

45/1040/15

22.04.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

45/1041/15

22.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

45/1042/15

22.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach programu Erazmus+ Sport.

45/1043/15

22.04.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXII/386/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

45/1044/15

22.04.2015 r.

przyjęcia stanowiska wobec protestów pielęgniarek i położnych.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_992_15.pdf)Uchwała_Nr_45_992_15.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_993_15.pdf)Uchwała_Nr_45_993_15.pdf633 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_994_15.pdf)Uchwała_Nr_45_994_15.pdf667 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_995_15.pdf)Uchwała_Nr_45_995_15.pdf666 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_996_15.pdf)Uchwała_Nr_45_996_15.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_997_15.pdf)Uchwała_Nr_45_997_15.pdf423 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_998_15.pdf)Uchwała_Nr_45_998_15.pdf349 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_999_15.zip)Uchwała_Nr_45_999_15.zip2851 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1000_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1000_15.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1001_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1001_15.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1002_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1002_15.pdf804 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1003_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1003_15.pdf1251 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1004_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1004_15.pdf586 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1005_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1005_15.pdf578 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1006_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1006_15.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1007_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1007_15.pdf1535 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1008_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1008_15.pdf504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1009_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1009_15.pdf567 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1010_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1010_15.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1011_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1011_15.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1012_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1012_15.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1013_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1013_15.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1014_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1014_15.pdf4690 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1015_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1015_15.pdf942 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1016_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1016_15.pdf500 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1017_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1017_15.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1018_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1018_15.pdf1042 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1019_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1019_15.pdf1765 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1020_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1020_15.pdf1935 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1021_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1021_15.pdf401 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1022_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1022_15.pdf1015 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1023_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1023_15.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1024_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1024_15.pdf789 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1025_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1025_15.pdf973 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1026_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1026_15.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1027_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1027_15.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1028_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1028_15.pdf1060 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1029_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1029_15.pdf115 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1030_15.zip)Uchwała_Nr_45_1030_15.zip3817 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1031_15.zip)Uchwała_Nr_45_1031_15.zip3490 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1032_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1032_15.pdf857 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1033_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1033_15.pdf787 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1034_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1034_15.pdf788 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1035_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1035_15.pdf784 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1036_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1036_15.pdf826 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1037_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1037_15.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1038_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1038_15.pdf517 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1039_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1039_15.pdf504 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1040_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1040_15.pdf1549 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1041_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1041_15.pdf2312 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1042_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1042_15.pdf1060 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1043_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1043_15.pdf617 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_45_1044_15.pdf)Uchwała_Nr_45_1044_15.pdf1759 kB