Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

55/1191/15

19.05.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

55/1192/15

19.05.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

55/1193/15

19.05.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

55/1194/15

19.05.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

55/1195/15

19.05.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

55/1196/15

19.05.2015 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

55/1197/15

19.05.2015 r.

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Majdan Królewski.

55/1198/15

19.05.2015 r.

podania do publicznej wiadomości informacji w sprawie aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego i przeprowadzenia konsultacji publicznych.

55/1199/15

19.05.2015 r.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

55/1200/15

19.05.2015 r.

zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas VI Marszu dla Życia i Rodziny w Rzeszowie.

55/1201/15

19.05.2015 r.

zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas obchodów 75 rocznicy bitwy o Narwik.

55/1202/15

19.05.2015 r.

wykonania pokazów na rolkach podczas wydarzenia promocyjnego Uzdrowisko Rymanów Podkarpacka Stolica Dzieci.

55/1203/15

19.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 38/800/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów partnerskich.

55/1204/15

19.05.2015 r.

zmiany uchwały Nr 28/503/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przyznania stypendium twórczego.

55/1205/15

19.05.2015 r.

wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru.

55/1206/15

19.05.2015 r.

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

55/1207/15

19.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

55/1208/15

19.05.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

55/1209/15

19.05.2015 r.

przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

55/1210/15

19.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

55/1211/15

19.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

55/1212/15

19.05.2015 r.

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim.

55/1213/15

19.05.2015 r.

porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Podkarpackiego Centrum Hurtowego „AGROHURT” Spółka Akcyjna.

55/1214/15

19.05.2015 r.

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

55/1215/15

19.05.2015 r.

zawarcia umowy pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Województwami, a Spółką „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

55/1216/15

19.05.2015 r.

zmiany uchwały nr 35 /713/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015r.  w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2015 r. zadań w zakresie pomocy społecznej.

55/1217/15

19.05.2015 r.

uchylenia uchwały nr 45/1016/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmienionej uchwałą nr 49/1082/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

55/1218/15

19.05.2015 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015r. zadań z zakresu pomocy społecznej.

55/1219/15

19.05.2015 r.

uchylenia Uchwały nr 51/1112/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

55/1220/15

19.05.2015 r.

powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

55/1221/15

19.05.2015 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

55/1222/15

19.05.2015 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie USG (aparatu ultrasonograficznego).

55/1223/15

19.05.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Włodzimierza Mirka, reprezentującego HAVE BUDOWNICTWO Sp. z o.o. (ul. Działkowa 38, 59-220 Legnica) z dnia 26 kwietnia 2015 r.

55/1224/15

19.05.2015 r.

zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za  rok 2014.

55/1225/15

19.05.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

55/1226/15

19.05.2015 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

55/1227/15

19.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

55/1228/15

19.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

55/1229/15

19.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

55/1230/15

19.05.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

55/1231/15

19.05.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

55/1232/15

19.05.2015 r.

zmiany uchwały Nr 141/3240/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji aplikacyjnej dla projektów umieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

55/1233/15

19.05.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

55/1234/15

19.05.2015 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

55/1235/15

19.05.2015 r.

zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2015 r.

55/1236/15

19.05.2015 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

55/1237/15

19.05.2015 r.

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.

55/1238/15

19.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w ochronie zdrowa na Podkarpaciu.

55/1239/15

19.05.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Panu Janowi Budziaszkowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1191_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1191_15.pdf603 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1192_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1192_15.pdf583 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1193_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1193_15.pdf646 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1194_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1194_15.pdf646 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1195_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1195_15.pdf632 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1196_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1196_15.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1197_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1197_15.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1198_15.zip)Uchwała_Nr_55_1198_15.zip7934 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1199_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1199_15.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1200_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1200_15.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1201_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1201_15.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1202_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1202_15.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1203_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1203_15.pdf2178 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1204_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1204_15.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1205_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1205_15.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1206_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1206_15.pdf481 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1207_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1207_15.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1208_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1208_15.pdf299 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1209_15.zip)Uchwała_Nr_55_1209_15.zip4971 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1210_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1210_15.pdf456 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1211_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1211_15.pdf460 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1212_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1212_15.pdf474 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1213_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1213_15.pdf321 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1214_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1214_15.pdf305 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1215_15.zip)Uchwała_Nr_55_1215_15.zip6695 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1216_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1216_15.pdf508 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1217_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1217_15.pdf457 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1218_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1218_15.pdf438 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1219_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1219_15.pdf530 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1220_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1220_15.pdf564 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1221_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1221_15.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1222_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1222_15.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1223_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1223_15.pdf492 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1224_15.zip)Uchwała_Nr_55_1224_15.zip13660 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1225_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1225_15.pdf1841 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1226_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1226_15.pdf2600 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1227_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1227_15.pdf806 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1228_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1228_15.pdf845 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1229_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1229_15.pdf849 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1230_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1230_15.pdf877 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1231_15.zip)Uchwała_Nr_55_1231_15.zip4311 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1232_15.zip)Uchwała_Nr_55_1232_15.zip17458 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1233_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1233_15.pdf375 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1234_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1234_15.pdf4619 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1235_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1235_15.pdf1366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1236_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1236_15.pdf1452 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1237_15.zip)Uchwała_Nr_55_1237_15.zip4764 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1238_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1238_15.pdf1830 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_55_1239_15.pdf)Uchwała_Nr_55_1239_15.pdf981 kB