Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

103/2270/15

14.10.2015 r.

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

103/2271/15

14.10.2015 r.

przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 

103/2272/15

14.10.2015 r.

przyjęcia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). 

103/2273/15

14.10.2015 r.

przyjęcia Regulaminu Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

103/2274/15

14.10.2015 r.

przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

103/2275/15

14.10.2015 r.

zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

103/2276/15

14.10.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.