Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

111/2365/15

03.11.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

111/2366/15

03.11.2015 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

111/2367/15

03.11.2015 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

111/2368/15

03.11.2015 r.

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

111/2369/15

03.11.2015 r.

zmieniająca Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.

111/2370/15

03.11.2015 r.

pozbawienia zawodnika stypendium sportowego.

111/2371/15

03.11.2015 r.

powołania Komisji Stypendialnej w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2015/2016.

111/2372/15

03.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

111/2373/15

03.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

111/2374/15

03.11.2015 r.

rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 59/1274/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2015 (z późn. zm.).

111/2375/15

03.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

111/2376/15

03.11.2015 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatów do znieczulania.

111/2377/15

03.11.2015 r.

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.

111/2378/15

03.11.2015 r.

funkcjonowania ratownictwa medycznego.

111/2379/15

03.11.2015 r.

zmieniającą Uchwałę Nr 41/871/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr VI/118/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2015 r., zmienioną Uchwałą Nr 45/1015/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr 90/2064/15 z dnia 8 września 2015 r.

111/2380/15

03.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 21/427/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, Starych Oleszycach, Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21 w 2015 roku, zmienioną Uchwałą Nr 41/872/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr 90/2065/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 września 2015 r. oraz Uchwałą Nr 98/2199/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 października 2015 r.

111/2381/15

03.11.2015 r.

udzielenia dotacji w 2015 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej  w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

111/2382/15

03.11.2015 r.

uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich i Powiatowych Policji woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, cz. III” przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” ze Stalowej Woli.

111/2383/15

03.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 97/2178/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

111/2384/15

03.11.2015 r.

zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana Bogdana Galusa z dnia 9.10.2015 r. znak: ORSS/HB/FCA/E/416/001/15, działającego z upoważnienia Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w sprawie wydania opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej na działkach (o nieuregulowanym stanie prawnym) według wykazu, w ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie” polegającego na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej realizowanej kanalizacją kablową 4xRHDPE 40/3,7.

111/2385/15

03.11.2015 r.

zaopiniowania wniosku Pana Waldemara Walasa reprezentującego Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBUD S.A. (adres: 60-203 Poznań, ul. Krauthofera 23), z dnia 13 października 2015 r., działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą „Radar Rzeszów - Stobierna” na działce nr ewid. 2821/2 obręb: 0005 w miejscowości Stobierna.

111/2386/15

03.11.2015 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

111/2387/15

03.11.2015 r.

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń.

111/2388/15

03.11.2015 r.

zawarcia aneksu do umowy najmu lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego w Krośnie.

111/2389/15

03.11.2015 r.

udzielenia pełnomocnictw.

111/2390/15

03.11.2015 r.

zatwierdzenia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

111/2391/15

03.11.2015 r.

wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu.

111/2392/15

03.11.2015 r.

wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego realizacji projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

111/2393/15

03.11.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

111/2394/15

03.11.2015 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

111/2395/15

03.11.2015 r.

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

111/2396/15

03.11.2015 r.

zabezpieczenia środków finansowych.

111/2397/15

03.11.2015 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

111/2398/15

03.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej ulic na terenie miasta Rzeszowa.

111/2399/15

03.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dróg wojewódzkich na terenie powiatu rzeszowskiego.

111/2400/15

03.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu rzeszowskiego.

111/2401/15

03.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej na terenie powiatu leżajskiego.

111/2402/15

03.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dróg wojewódzkich na terenie powiatu leżajskiego.

111/2403/15

03.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2016.

111/2404/15

03.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zarszyn z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2016.

111/2405/15

03.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Krosno.

111/2406/15

03.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

111/2407/15

03.11.2015 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023”.

111/2408/15

03.11.2015 r.

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2365_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2365_15.pdf689 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2366_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2366_15.pdf700 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2367_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2367_15.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2368_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2368_15.pdf332 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2369_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2369_15.pdf538 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2370_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2370_15.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2371_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2371_15.pdf801 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2372_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2372_15.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2373_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2373_15.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2374_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2374_15.pdf532 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2375_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2375_15.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2376_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2376_15.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2377_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2377_15.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2378_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2378_15.pdf761 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2379_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2379_15.pdf1058 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2380_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2380_15.pdf816 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2381_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2381_15.pdf1201 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2382_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2382_15.pdf516 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2383_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2383_15.pdf435 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2384_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2384_15.pdf519 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2385_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2385_15.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2386_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2386_15.pdf506 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2387_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2387_15.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2388_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2388_15.pdf672 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2389_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2389_15.pdf1175 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2390_15.zip)Uchwała_Nr_111_2390_15.zip4817 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2391_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2391_15.pdf498 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2392_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2392_15.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2393_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2393_15.pdf818 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2394_15.zip)Uchwała_Nr_111_2394_15.zip3954 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2395_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2395_15.pdf826 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2396_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2396_15.pdf424 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2397_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2397_15.pdf418 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2398_15.zip)Uchwała_Nr_111_2398_15.zip728 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2399_15.zip)Uchwała_Nr_111_2399_15.zip752 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2400_15.zip)Uchwała_Nr_111_2400_15.zip466 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2401_15.zip)Uchwała_Nr_111_2401_15.zip749 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2402_15.zip)Uchwała_Nr_111_2402_15.zip599 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2403_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2403_15.pdf569 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2404_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2404_15.pdf946 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2405_15.zip)Uchwała_Nr_111_2405_15.zip782 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2406_15.zip)Uchwała_Nr_111_2406_15.zip848 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2407_15.zip)Uchwała_Nr_111_2407_15.zip2309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_111_2408_15.pdf)Uchwała_Nr_111_2408_15.pdf865 kB