Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

139/2943/16

26.01.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

139/2944/16

26.01.2016 r.

powołania Komisji Technicznej i Odbioru opracowania pn: „Studium wykonalności dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”.

139/2945/16

26.01.2016 r.

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert pn. „Wydawnictwa”, „Dziedzictwo niematerialne”, „Kresy” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

139/2946/16

26.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2016.

139/2947/16

26.01.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

139/2948/16

26.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

139/2949/16

26.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych.

139/2950/16

26.01.2016 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

139/2951/16

26.01.2016 r.

„Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.

139/2952/16

26.01.2016 r.

zmiany uchwały.

139/2953/16

26.01.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

139/2954/16

26.01.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

139/2955/16

26.01.2016 r.

przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

139/2956/16

26.01.2016 r.

wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego.

139/2957/16

26.01.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie ruchomych aktywów trwałych w drodze bezprzetargowej.

139/2958/16

26.01.2016 r.

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

139/2959/16

26.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

139/2960/16

26.01.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 37/533/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej, określenia jej składu, organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji.

139/2961/16

26.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

139/2962/16

26.01.2016 r.

zatwierdzenia Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na 2016 rok.

139/2963/16

26.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2016r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

139/2964/16

26.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2016 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

139/2965/16

26.01.2016 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających z realizacji zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2016.

139/2966/16

26.01.2016 r.

realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

139/2967/16

26.01.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

139/2968/16

26.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

139/2969/16

26.01.2016 r.

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych na 2016 rok realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

139/2970/16

26.01.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

139/2971/16

26.01.2016 r.

przyjęcia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

139/2972/16

26.01.2016 r.

przyjęcia Podręcznika beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

139/2973/16

26.01.2016 r.

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

139/2974/16

26.01.2016 r.

zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

139/2975/16

26.01.2016 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji.

139/2976/16

26.01.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

139/2977/16

26.01.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

139/2978/16

26.01.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie.