Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

156/3229/16

10.03.2016 r.

podziału kwoty przyznanej nadkontraktacji na działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

156/3230/16

10.03.2016 r.

powołania Zespołu ds. wypracowania koncepcji podkarpackiego centrum edukacji.

156/3231/16

10.03.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

156/3232/16

10.03.2016 r.

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających z realizacji zadania Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe w roku 2016.

156/3233/16

10.03.2016 r.

wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013. 

156/3234/16

10.03.2016 r.

wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013. 

156/3235/16

10.03.2016 r.

zwiększenia dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.