Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

171/3518/16

04.05.2016 r.

zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

171/3519/16

04.05.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2016 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

171/3520/16

04.05.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

171/3521/16

04.05.2016 r.

zmieniająca uchwałę nr 136/2925/16  Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

171/3522/16

04.05.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

171/3523/16

04.05.2016 r.

podpisania porozumienia z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w zakresie wdrożenia i realizacji projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

171/3524/16

04.05.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

171/3525/16

04.05.2016 r.

podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Województwa i Miasta pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego i Miasta Rzeszowa w ramach organizowanego Festiwalu Pięknej Książki”.

171/3526/16

04.05.2016 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Kazimierza Dworaka na terenie Miasta Rzeszowa.

171/3527/16

04.05.2016 r.

rozwiązania umowy Nr 8.2.2/V.50/317/13/U/192/13 o przekazywanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.

171/3528/16

04.05.2016 r.

przedłużenia powierzenia zadań doradcy metodycznego.

171/3529/16

04.05.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem.

171/3530/16

04.05.2016 r.

wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie na użyczenie pomieszczeń dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

171/3531/16

04.05.2016 r.

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 44,71 m2 przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

171/3532/16

04.05.2016 r.

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.

171/3533/16

04.05.2016 r.

nabycia prawa użytkowania wieczystego.

171/3534/16

04.05.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

171/3535/16

04.05.2016 r.

przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

171/3536/16

04.05.2016 r.

zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  (LSR).

171/3537/16

04.05.2016 r.

powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o dotację z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczoną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji.

171/3538/16

04.05.2016 r.

powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

171/3539/16

04.05.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na zakup sprzętu medycznego.

171/3540/16

04.05.2016 r.

wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu na użyczenie aktywów trwałych.

171/3541/16

04.05.2016 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2016 roku zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

171/3542/16

04.05.2016 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2016 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

171/3543/16

04.05.2016 r.

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2016 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016.

171/3544/16

04.05.2016 r.

udzielenia dotacji w 2016 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020.

171/3545/16

04.05.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

171/3546/16

04.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Przemyskiego.

171/3547/16

04.05.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.