Numer uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

186/3772/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

186/3773/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

186/3774/16

14.06.2016 r.

warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013.

186/3775/16

14.06.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

186/3776/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu Strefy aktywności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

186/3777/16

14.06.2016 r.

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej powiatu jasielskiego celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

186/3778/16

14.06.2016 r.

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

186/3779/16

14.06.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

186/3780/16

14.06.2016 r.

Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017”.

186/3781/16

14.06.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

186/3782/16

14.06.2016 r.

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

186/3783/16

14.06.2016 r.

Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów  ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016/2017.

186/3784/16

14.06.2016 r.

opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

186/3785/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

186/3786/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

186/3787/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

186/3788/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

186/3789/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

186/3790/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

186/3791/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

186/3792/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

186/3793/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

186/3794/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

186/3795/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

186/3796/16

14.06.2016 r.

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Europejskie Dni Dziedzictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2016 roku.

186/3797/16

14.06.2016 r.

odwołania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

186/3798/16

14.06.2016 r.

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody na powołanie dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu bez przeprowadzania konkursu.

186/3799/16

14.06.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

186/3800/16

14.06.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

186/3801/16

14.06.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

186/3802/16

14.06.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

186/3803/16

14.06.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

186/3804/16

14.06.2016 r.

wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

186/3805/16

14.06.2016 r.

wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

186/3806/16

14.06.2016 r.

przyjęcia „Instrukcji dotyczącej metodologii ustalania kwot pozostających do zakontraktowania w ramach limitów określonych w EURO dla działań/poddziałań/typów operacji objętych PROW na lata 2014-2020”.

186/3807/16

14.06.2016 r.

przeprowadzenia promocji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego.

186/3808/16

14.06.2016 r.

udzielenia upoważnienia.

186/3809/16

14.06.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

186/3810/16

14.06.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

186/3811/16

14.06.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

186/3812/16

14.06.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

186/3813/16

14.06.2016 r.

wyrażenia zgody na wykonanie przez Muzeum Zamek w Łańcucie robót budowlanych.

186/3814/16

14.06.2016 r.

przeprowadzenia XVI edycji konkursu pn. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” podczas Jarmarku Garncarstwa w Medyni Głogowskiej w dniu 10 lipca 2016 roku.

186/3815/16

14.06.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego  Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na zbycie aktywów trwałych.

186/3816/16

14.06.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na zakup aparatu rtg pantomograficznego.

186/3817/16

14.06.2016 r.

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup karetki sanitarnej.

186/3818/16

14.06.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

186/3819/16

14.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Pani Albinie Kuraś Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

186/3820/16

14.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Panu Romanowi Bartoniowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

186/3821/16

14.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

186/3822/16

14.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dębica z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2016.

186/3823/16

14.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Kolbuszowa.

186/3824/16

14.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016”, w roku 2016.

186/3825/16

14.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020.

186/3826/16

14.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

186/3827/16

14.06.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.

186/3828/16

14.06.2016 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 r. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3772_16.zip)Uchwała_Nr_186_3772_16.zip2622 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3773_16.zip)Uchwała_Nr_186_3773_16.zip7956 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3774_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3774_16.pdf1256 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3775_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3775_16.pdf87 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3776_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3776_16.pdf1148 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3777_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3777_16.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3778_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3778_16.pdf356 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3779_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3779_16.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3780_16.zip)Uchwała_Nr_186_3780_16.zip9422 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3781_16.zip)Uchwała_Nr_186_3781_16.zip4178 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3782_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3782_16.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3783_16.zip)Uchwała_Nr_186_3783_16.zip7476 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3784_16.zip)Uchwała_Nr_186_3784_16.zip3464 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3785_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3785_16.pdf357 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3786_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3786_16.pdf413 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3787_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3787_16.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3788_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3788_16.pdf416 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3789_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3789_16.pdf415 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3790_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3790_16.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3791_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3791_16.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3792_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3792_16.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3793_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3793_16.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3794_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3794_16.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3795_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3795_16.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3796_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3796_16.pdf1177 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3797_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3797_16.pdf1157 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3798_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3798_16.pdf1458 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3799_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3799_16.pdf304 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3800_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3800_16.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3801_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3801_16.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3802_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3802_16.pdf579 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3803_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3803_16.pdf314 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3804_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3804_16.pdf285 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3805_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3805_16.pdf282 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3806_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3806_16.pdf1216 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3807_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3807_16.pdf509 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3808_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3808_16.pdf449 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3809_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3809_16.pdf313 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3810_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3810_16.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3811_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3811_16.pdf296 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3812_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3812_16.pdf70 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3813_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3813_16.pdf427 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3814_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3814_16.pdf334 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3815_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3815_16.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3816_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3816_16.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3817_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3817_16.pdf388 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3818_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3818_16.pdf1761 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3819_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3819_16.pdf1051 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3820_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3820_16.pdf1424 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3821_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3821_16.pdf566 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3822_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3822_16.pdf798 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3823_16.zip)Uchwała_Nr_186_3823_16.zip2718 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3824_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3824_16.pdf1612 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3825_16.zip)Uchwała_Nr_186_3825_16.zip2296 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3826_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3826_16.pdf6164 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3827_16.zip)Uchwała_Nr_186_3827_16.zip4265 kB
Pobierz plik (Uchwała_Nr_186_3828_16.pdf)Uchwała_Nr_186_3828_16.pdf406 kB