Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

241/4836/16

29.11.2016 r.

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

241/4837/16

29.11.2016 r.

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

241/4838/16

29.11.2016 r.

zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

241/4839/16

29.11.2016 r.

zaakceptowania cennika biletów jednorazowych i okresowych zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania w 2017 r. w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2017-2020.

241/4840/16

29.11.2016 r.

realizacji zadania dot. Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w zakresie utrzymania oznakowania.

241/4841/16

29.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr 139/2946/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2016.

241/4842/16

29.11.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku.

241/4843/16

29.11.2016 r.

udzielenia upoważnienia dla p.o. dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

241/4844/16

29.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku.

241/4845/16

29.11.2016 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie w roku szkolnym 2016/2017.

241/4846/16

29.11.2016 r.

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formach pozaszkolnych w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu w roku szkolnym 2016/2017.

241/4847/16

29.11.2016 r.

zatwierdzenia realizacji projektu oraz zatwierdzenia czynności pełniącego obowiązki Dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w związku z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Zawodowcy na start”.

241/4848/16

29.11.2016 r.

zatwierdzenia zmian planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

241/4849/16

29.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

241/4850/16

29.11.2016 r.

zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

241/4851/16

29.11.2016 r.

przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

241/4852/16

29.11.2016 r.

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

241/4853/16

29.11.2016 r.

zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

241/4854/16

29.11.2016 r.

przyjęcia wzoru Umowy o Finansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 - Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 - Instrumenty finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

241/4855/16

29.11.2016 r.

zatwierdzenia wzoru Umowy o Finansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VII Osi Priorytetowej - Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 - Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

241/4856/16

29.11.2016 r.

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

241/4857/16

29.11.2016 r.

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.05.00-18-0001/15 pn. „Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

241/4858/16

29.11.2016 r.

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.01.00-18-0001/16 pn. „Ropa – Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

241/4859/16

29.11.2016 r.

decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

241/4860/16

29.11.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

241/4861/16

29.11.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

241/4862/16

29.11.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, poddziałania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

241/4863/16

29.11.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

241/4864/16

29.11.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16.

241/4865/16

29.11.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16.

241/4866/16

29.11.2016 r.

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16.

241/4867/16

29.11.2016 r.

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16.

241/4868/16

29.11.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

241/4869/16

29.11.2016 r.

wyboru projektu nr: RPPK.01.04.02-18-0001/16 pn. „Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty finansowe” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.2 Instrumenty finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

241/4870/16

29.11.2016 r.

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

241/4871/16

29.11.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku.

241/4872/16

29.11.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydawnictwa” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku.

241/4873/16

29.11.2016 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Młode inicjatywy” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku.

241/4874/16

29.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

241/4875/16

29.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa

241/4876/16

29.11.2016 r.

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

241/4877/16

29.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

241/4878/16

29.11.2016 r.

udzielenia pełnomocnictwa.

241/4879/16

29.11.2016 r.

zbycia nieruchomości położonych w Jasionce gmina Trzebownisko, będących własnością Województwa Podkarpackiego.

241/4880/16

29.11.2016 r.

powołania komisji do wykonania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów lub rokowań dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

241/4881/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 144/3028/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

241/4882/16

29.11.2016 r.

przyznania rocznej nagrody za 2015 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

241/4883/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 220/4465/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 października 2016 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala   Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie za 2015 rok.

241/4884/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 224/4573/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

241/4885/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 220/4466/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 października 2016 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie za 2015 rok.

241/4886/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 224/4574/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok dla Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

241/4887/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 220/4467/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 października 2016 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2015 rok.

241/4888/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 224/4572/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 października 2016 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2015 rok dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

241/4889/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 227/4621/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2015 rok.

241/4890/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 227/4622/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2015 rok.

241/4891/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 227/4623/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2015 rok.

241/4892/16

29.11.2016 r.

zmiany Uchwały Nr 227/4624/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2015 rok.

241/4893/16

29.11.2016 r.

współorganizacji konferencji pt. „Wolontariat – Przestrzeń Czynienia Dobra”.

241/4894/16

29.11.2016 r.

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.

241/4895/16

29.11.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

241/4896/16

29.11.2016 r.

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

241/4897/16

29.11.2016 r.

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4836_16.pdf)Uchwała Nr 241_4836_16.pdf5082 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4837_16.pdf)Uchwała Nr 241_4837_16.pdf797 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4838_16.pdf)Uchwała Nr 241_4838_16.pdf4263 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4839_16.zip)Uchwała Nr 241_4839_16.zip7063 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4840_16.pdf)Uchwała Nr 241_4840_16.pdf289 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4841_16.pdf)Uchwała Nr 241_4841_16.pdf6780 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4842_16.pdf)Uchwała Nr 241_4842_16.pdf1687 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4843_16.pdf)Uchwała Nr 241_4843_16.pdf287 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4844_16.pdf)Uchwała Nr 241_4844_16.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4845_16.pdf)Uchwała Nr 241_4845_16.pdf336 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4846_16.pdf)Uchwała Nr 241_4846_16.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4847_16.pdf)Uchwała Nr 241_4847_16.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4848_16.pdf)Uchwała Nr 241_4848_16.pdf621 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4849_16.pdf)Uchwała Nr 241_4849_16.pdf342 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4850_16.zip)Uchwała Nr 241_4850_16.zip3900 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4851_16.zip)Uchwała Nr 241_4851_16.zip3921 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4852_16.zip)Uchwała Nr 241_4852_16.zip4460 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4853_16.zip)Uchwała Nr 241_4853_16.zip862 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4854_16.zip)Uchwała Nr 241_4854_16.zip11796 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4855_16.zip)Uchwała Nr 241_4855_16.zip12047 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4856_16.pdf)Uchwała Nr 241_4856_16.pdf425 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4857_16.zip)Uchwała Nr 241_4857_16.zip16998 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4858_16.zip)Uchwała Nr 241_4858_16.zip16989 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4859_16.zip)Uchwała Nr 241_4859_16.zip16710 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4860_16.zip)Uchwała Nr 241_4860_16.zip18095 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4861_16.pdf)Uchwała Nr 241_4861_16.pdf3372 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4862_16.zip)Uchwała Nr 241_4862_16.zip30563 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4863_16.pdf)Uchwała Nr 241_4863_16.pdf4193 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4864_16.zip)Uchwała Nr 241_4864_16.zip16740 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4865_16.pdf)Uchwała Nr 241_4865_16.pdf2459 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4866_16.zip)Uchwała Nr 241_4866_16.zip27991 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4867_16.pdf)Uchwała Nr 241_4867_16.pdf2337 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4868_16.zip)Uchwała Nr 241_4868_16.zip7929 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4869_16.pdf)Uchwała Nr 241_4869_16.pdf631 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4870_16.pdf)Uchwała Nr 241_4870_16.pdf3828 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4871_16.pdf)Uchwała Nr 241_4871_16.pdf4272 kB
Pobierz plik (Uchwała nr 241_4872_16.pdf)Uchwała nr 241_4872_16.pdf4721 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4873_16.pdf)Uchwała Nr 241_4873_16.pdf4226 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4874_16.pdf)Uchwała Nr 241_4874_16.pdf300 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4875_16.pdf)Uchwała Nr 241_4875_16.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4876_16.pdf)Uchwała Nr 241_4876_16.pdf468 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4877_16.pdf)Uchwała Nr 241_4877_16.pdf1213 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4878_16.pdf)Uchwała Nr 241_4878_16.pdf1221 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4879_16.pdf)Uchwała Nr 241_4879_16.pdf977 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4880_16.pdf)Uchwała Nr 241_4880_16.pdf885 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4881_16.pdf)Uchwała Nr 241_4881_16.pdf2055 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4882_16.pdf)Uchwała Nr 241_4882_16.pdf404 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4883_16.pdf)Uchwała Nr 241_4883_16.pdf421 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4884_16.pdf)Uchwała Nr 241_4884_16.pdf826 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4885_16.pdf)Uchwała Nr 241_4885_16.pdf403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4886_16.pdf)Uchwała Nr 241_4886_16.pdf799 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4887_16.pdf)Uchwała Nr 241_4887_16.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4888_16.pdf)Uchwała Nr 241_4888_16.pdf812 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4889_16.pdf)Uchwała Nr 241_4889_16.pdf394 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4890_16.pdf)Uchwała Nr 241_4890_16.pdf777 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4891_16.pdf)Uchwała Nr 241_4891_16.pdf393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4892_16.pdf)Uchwała Nr 241_4892_16.pdf808 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4893_16.pdf)Uchwała Nr 241_4893_16.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4894_16.pdf)Uchwała Nr 241_4894_16.pdf4741 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4895_16.pdf)Uchwała Nr 241_4895_16.pdf758 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4896_16.pdf)Uchwała Nr 241_4896_16.pdf2756 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 241_4897_16.pdf)Uchwała Nr 241_4897_16.pdf378 kB