Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

255/5146/17

3 stycznia

upoważnienia Koordynatora Biura Informacji o Funduszach Europejskich do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Ministerstwa Rozwoju pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

255/5147/17

3 stycznia

upoważnienia Sekretarza Województwa Podkarpackiego – Dyrektora Departamentu Organizacyjno – Prawnego do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu Ministerstwa Rozwoju pn. „ Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

255/5148/17

3 stycznia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020.

255/5149/17

3 stycznia

powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej Zgłoszeń złożonych w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

255/5150/17

3 stycznia

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Plan strategiczny funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli”.

255/5151/17

3 stycznia

wykonania działań promocyjnych podczas VII Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej w Dębicy.

255/5152/17

3 stycznia

podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów dotyczącego współpracy w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. Forum „Europa – Ukraina”.

255/5153/17

3 stycznia

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2017 roku.

255/5154/17

3 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji nauczycieli w Rzeszowie.

255/5155/17

3 stycznia

zabezpieczenia środków finansowych

255/5156/17

3 stycznia

zmiany Uchwały Nr 269/5297/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
13 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Podkarpackiemu Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

255/5157/17

3 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

255/5158/17

3 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

255/5159/17

3 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

255/2160/17

3 stycznia

zabezpieczenia środków finansowych