Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

258/5166/17

9 stycznia

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2016 r., sygn. akt. I SA/Rz 818/16.

258/5167/17

9 stycznia

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

258/5168/17

9 stycznia

upoważnienia do reprezentowania Województwa Podkarpackiego

258/5169/17

9 stycznia

zmieniająca uchwałę nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

258/5170/17

9 stycznia

zmieniająca uchwałę nr 239/4792/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

258/5171/17

9 stycznia

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 157/3272/16 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu Bony na innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

258/5172/17

9 stycznia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

258/5173/17

9 stycznia

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

258/5174/17

9 stycznia

współorganizacji spotkania noworocznego.

258/5175/17

9 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa

258/5176/17

9 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa

258/5177/17

9 stycznia

wyrażenia zgody na użycie flagi Województwa Podkarpackiego.

258/5178/17

9 stycznia

wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego.

258/5179/17

9 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

258/5180/17

9 stycznia

wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie zgodności propozycji projektów państwowych wyższych szkół zawodowych z terenu województwa podkarpackiego planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z inteligentnymi specjalizacjami i/lub Strategią Rozwoju Województwa oraz zidentyfikowanymi potrzebami rynku pracy

258/5181/17

9 stycznia

przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

258/5182/17

9 stycznia

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

258/5183/17

9 stycznia

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego   im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup aparatu USG.

258/5184/17

9 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa.

258/5185/17

9 stycznia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017r.

258/5186/17

9 stycznia

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r.

258/5187/17

9 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Województwo Podkarpackie/Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach Programu Erasmus +.

258/5188/17

9 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Mrzygłód.

258/5189/17

9 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

258/5190/17

9 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.