Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie

265/5282/17

26 stycznia

wyrażenia woli realizacji projektu w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2017 r.”

265/5283/17

26 stycznia

zatwierdzenia Sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

265/5284/17

26 stycznia

przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu „Programu aktywizacji gospodarczo – turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność”.

265/5285/17

26 stycznia

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

265/5286/17

26 stycznia

przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2030.

265/5287/17

26 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego współpracy polsko-ukraińskiej.

265/5288/17

26 stycznia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/988/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie podkarpackim.

265/5289/17

26 stycznia

udzielenia pełnomocnictwa.