Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

347/7410/17

3 października

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

347/7411/17

3 października

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

347/7412/17

3 października

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

347/7413/17

3 października

rozpatrzenia protestu.

347/7414/17

3 października

przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

347/7415/17

3 października

przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.

347/7416/17

3 października

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

347/7417/17

3 października

wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

347/7418/17

3 października

zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Bony na innowacje”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17).

347/7419/17

3 października

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Bony na innowacje” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17).

347/7420/17

3 października

zmiany uchwały Nr 324/6846/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”.

347/7421/17

3 października

organizacji konferencji pt. ”Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia – implikacje dla gospodarki”.

347/7422/17

3 października

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

347/7423/17

3 października

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018.

347/7424/17

3 października

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

347/7425/17

3 października

umorzenia wierzytelności wobec Stalowowolskiego Stowarzyszenia Fotograficznego ANIMUS.

347/7426/17

3 października

ustalenia terminu na złożenie sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) za pierwszy rok jej realizacji.

347/7427/17

3 października

przyjęcia Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustalenia terminu na złożenie sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) za pierwszy rok jej realizacji.

347/7428/17

3 października

wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu lokalu o powierzchni 192 m2 w bloku C przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyślu.

347/7429/17

3 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

347/7430/17

3 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.