Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

373/7835/17

30 listopada

udzielenia pełnomocnictwa.

373/7836/17

30 listopada

zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

373/7837/17

30 listopada

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

373/7838/17

30 listopada

wyboru do dofinansowania projektu Gminy Tryńcza w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

373/7839/17

30 listopada

zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

373/7840/17

30 listopada

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

373/7841/17

30 listopada

zaproszenia Gminy Miasto Rzeszów do przystąpienia do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów- Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

373/7842/17

30 listopada

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

373/7843/17

30 listopada

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

373/7844/17

30 listopada

przystąpienia do wdrażanego w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) pilotażu projektu Zintegrowane dokumenty oraz powołania w jego ramach Zespołu roboczego.