Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

382/8038/17

20 grudnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Zakarpackim (Ukraina).

382/8039/17

20 grudnia

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17).

382/8040/17

20 grudnia

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu pomp infuzyjnych objętościowych”.

382/8041/17

20 grudnia

projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.

382/8042/17

20 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 rok.