Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

404/8455/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8456/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych na 2018 rok realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

404/8457/18

6 marca

zawarcia Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Sieci Współpracy HiQuA – High Quality Assessment – Challenges and Chances/ Wysoka Jakość Ocen – Wyzwania i Szanse.

404/8458/18

6 marca

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

404/8459/18

6 marca

przyjęcia Zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

404/8460/18

6 marca

ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

404/8461/18

6 marca

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

404/8462/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2018 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

404/8463/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2018 r. realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

404/8464/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2018 r. realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

404/8465/18

6 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0826/16 realizowanego przez „INFOSOFTWARE POLSKA” Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

404/8466/18

6 marca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

404/8467/18

6 marca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

404/8468/18

6 marca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

404/8469/18

6 marca

zmiany Uchwały Nr 396/8311/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu odnów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

404/8470/18

6 marca

zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

404/8471/18

6 marca

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

404/8472/18

6 marca

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

404/8473/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2018 r. realizowanych przez Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”.

404/8474/18

6 marca

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

404/8475/18

6 marca

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

404/8476/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8477/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8478/18

6 marca

zmieniająca Uchwałę Nr 129/2799/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wyłaniania przedsięwzięć promocyjno-wizerunkowych Województwa Podkarpackiego.

404/8479/18

6 marca

ogłoszenia otwartego konkursu w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” w 2018 roku.

404/8480/18

6 marca

powołania komisji konkursowej do spraw przyznawania statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

404/8481/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2018.

404/8482/18

6 marca

zmieniająca uchwałę w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

404/8483/18

6 marca

przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2018.

404/8484/18

6 marca

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.

404/8485/18

6 marca

przyznania stypendiów sportowych w 2018 roku.

404/8486/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

404/8487/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8488/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8489/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8490/18

6 marca

opracowania zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8491/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8492/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8493/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8494/18

6 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8495/18

6 marca

przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Brzozowie.

404/8496/18

6 marca

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

404/8497/18

6 marca

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

404/8498/18

6 marca

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Klinice Kardiochirurgii”.

404/8499/18

6 marca

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

404/8500/18

6 marca

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno-kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

404/8501/18

6 marca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na Zakup mammografu dla potrzeb Zakładu Rentgenodiagnostyki.

404/8502/18

6 marca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana agregatów prądotwórczych”.

404/8503/18

6 marca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

404/8504/18

6 marca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

404/8505/18

6 marca

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r.

404/8506/18

6 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

404/8507/18

6 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

404/8508/18

6 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8455_18.pdf)Uchwała Nr 404_8455_18.pdf2505 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8456_18.pdf)Uchwała Nr 404_8456_18.pdf1978 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8457_18.pdf)Uchwała Nr 404_8457_18.pdf3870 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8458_18.zip)Uchwała Nr 404_8458_18.zip18559 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8459_18.pdf)Uchwała Nr 404_8459_18.pdf6008 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8460_18.pdf)Uchwała Nr 404_8460_18.pdf5255 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8461_18.pdf)Uchwała Nr 404_8461_18.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8462_18.pdf)Uchwała Nr 404_8462_18.pdf5779 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8463_18.pdf)Uchwała Nr 404_8463_18.pdf1158 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8464_18.pdf)Uchwała Nr 404_8464_18.pdf3146 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8465_18.pdf)Uchwała Nr 404_8465_18.pdf907 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8466_18.pdf)Uchwała Nr 404_8466_18.pdf658 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8467_18.pdf)Uchwała Nr 404_8467_18.pdf654 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8468_18.pdf)Uchwała Nr 404_8468_18.pdf819 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8469_18.pdf)Uchwała Nr 404_8469_18.pdf662 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8470_18.pdf)Uchwała Nr 404_8470_18.pdf744 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8471_18.pdf)Uchwała Nr 404_8471_18.pdf714 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8472_18.pdf)Uchwała Nr 404_8472_18.pdf379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8473_18.pdf)Uchwała Nr 404_8473_18.pdf1928 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8474_18.pdf)Uchwała Nr 404_8474_18.pdf1772 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8475_18.pdf)Uchwała Nr 404_8475_18.pdf2393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8476_18.pdf)Uchwała Nr 404_8476_18.pdf2218 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8477_18.pdf)Uchwała Nr 404_8477_18.pdf6200 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8478_18.pdf)Uchwała Nr 404_8478_18.pdf5948 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8479_18.pdf)Uchwała Nr 404_8479_18.pdf430 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8480_18.pdf)Uchwała Nr 404_8480_18.pdf458 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8481_18.pdf)Uchwała Nr 404_8481_18.pdf9598 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8482_18.pdf)Uchwała Nr 404_8482_18.pdf715 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8483_18.pdf)Uchwała Nr 404_8483_18.pdf1751 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8484_18.pdf)Uchwała Nr 404_8484_18.pdf317 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8485_18.pdf)Uchwała Nr 404_8485_18.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8486_18.pdf)Uchwała Nr 404_8486_18.pdf6033 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8487_18.pdf)Uchwała Nr 404_8487_18.pdf1363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8488_18.pdf)Uchwała Nr 404_8488_18.pdf963 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8489_18.pdf)Uchwała Nr 404_8489_18.pdf972 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8490_18.pdf)Uchwała Nr 404_8490_18.pdf2309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8491_18.pdf)Uchwała Nr 404_8491_18.pdf2862 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8492_18.pdf)Uchwała Nr 404_8492_18.pdf3674 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8493_18.pdf)Uchwała Nr 404_8493_18.pdf1688 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8494_18.pdf)Uchwała Nr 404_8494_18.pdf1489 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8495_18.pdf)Uchwała Nr 404_8495_18.pdf398 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8496_18.pdf)Uchwała Nr 404_8496_18.pdf331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8497_18.pdf)Uchwała Nr 404_8497_18.pdf735 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8498_18.pdf)Uchwała Nr 404_8498_18.pdf2339 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8499_18.pdf)Uchwała Nr 404_8499_18.pdf2253 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8500_18.pdf)Uchwała Nr 404_8500_18.pdf2273 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8501_18.pdf)Uchwała Nr 404_8501_18.pdf2320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8502_18.pdf)Uchwała Nr 404_8502_18.pdf2441 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8503_18.pdf)Uchwała Nr 404_8503_18.pdf1198 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8504_18.pdf)Uchwała Nr 404_8504_18.pdf654 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8505_18.pdf)Uchwała Nr 404_8505_18.pdf707 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8506_18.pdf)Uchwała Nr 404_8506_18.pdf1901 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8507_18.pdf)Uchwała Nr 404_8507_18.pdf3791 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 404_8508_18.pdf)Uchwała Nr 404_8508_18.pdf1002 kB