Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

410/8570/18

20 marca

zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Urzędem Statystycznym w Rzeszowie.

410/8571/18

20 marca

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

410/8572/18

20 marca

uczestnictwa w realizacji oraz udziału w odbiorze zadania pn.: „Zagospodarowanie szlaku turystycznego na Korbanie”.

410/8573/18

20 marca

zmiany kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 2018 rok będących w rezerwie samorządu województwa dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na finansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

410/8574/18

20 marca

udzielenia upoważnienia dla Pani Danuty Cichoń Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego do reprezentowania Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej w Polsce (MZdsPK).

410/8575/18

20 marca

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

410/8576/18

20 marca

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

410/8577/18

20 marca

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020.

410/8578/18

20 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0010/17 pn. „Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

410/8579/18

20 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0016/17 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

410/8580/18

20 marca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0006/16 pn. „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego poprzez zakup wyposażenia dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu” realizowanego przez Powiat Jarosławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

410/8581/18

20 marca

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

410/8582/18

20 marca

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

410/8583/18

20 marca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

410/8584/18

20 marca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

410/8585/18

20 marca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

410/8586/18

20 marca

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

410/8587/18

20 marca

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

410/8588/18

20 marca

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Sanok.

410/8589/18

20 marca

zatwierdzenia czynności.

410/8590/18

20 marca

ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2018 roku podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego.

410/8591/18

20 marca

przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

410/8592/18

20 marca

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w roku 2018.

410/8593/18

20 marca

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2018 roku.

410/8594/18

20 marca

wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w charakterze Partnera Regionalnego w Konferencji Europejskie Forum Rolnicze, która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2018 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A ARENA.

410/8595/18

20 marca

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2018 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

410/8596/18

20 marca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

410/8597/18

20 marca

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

410/8598/18

20 marca

opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

410/8599/18

20 marca

przekazania środków trwałych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

410/8600/18

20 marca

wyrażenia zgody na przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach prowadzenia robót na rzecz innego podmiotu.

410/8601/18

20 marca

zrzeczenia się odszkodowania.

410/8602/18

20 marca

przeznaczenia do sprzedaży w drodze ósmego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy   ul. Łukasińskiego.

410/8603/18

20 marca

udzielenia pełnomocnictwa.

410/8604/18

20 marca

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

410/8605/18

20 marca

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu.

410/8606/18

20 marca

powołania Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

410/8607/18

20 marca

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa parkingu o nawierzchni utwardzonej położonego przy budynku na ul. Focha w Przemyślu”.

410/8608/18

20 marca

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

410/8609/18

20 marca

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

410/8610/18

20 marca

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia.

410/8611/18

20 marca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

410/8612/18

20 marca

zmiany uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych numer 387/8119/18 z dnia 3 stycznia 2018r.

410/8613/18

20 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2014-2020.

410/8614/18

20 marca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko na odcinku od km 5+800 do km 7+500.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8570_18.pdf)Uchwała Nr 410_8570_18.pdf1327 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8571_18.pdf)Uchwała Nr 410_8571_18.pdf1373 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8572_18.pdf)Uchwała Nr 410_8572_18.pdf315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8573_18.pdf)Uchwała Nr 410_8573_18.pdf2775 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8574_18.pdf)Uchwała Nr 410_8574_18.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8575_18.zip)Uchwała Nr 410_8575_18.zip16523 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8576_18.zip)Uchwała Nr 410_8576_18.zip2464 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8577_18.pdf)Uchwała Nr 410_8577_18.pdf2510 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8578_18.pdf)Uchwała Nr 410_8578_18.pdf2417 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8579_18.pdf)Uchwała Nr 410_8579_18.pdf2409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8580_18.pdf)Uchwała Nr 410_8580_18.pdf2056 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8581_18.zip)Uchwała Nr 410_8581_18.zip3676 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8582_18.zip)Uchwała Nr 410_8582_18.zip4370 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8583_18.pdf)Uchwała Nr 410_8583_18.pdf723 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8584_18.pdf)Uchwała Nr 410_8584_18.pdf664 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8585_18.pdf)Uchwała Nr 410_8585_18.pdf670 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8586_18.pdf)Uchwała Nr 410_8586_18.pdf380 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8587_18.pdf)Uchwała Nr 410_8587_18.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8588_18.pdf)Uchwała Nr 410_8588_18.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8589_18.pdf)Uchwała Nr 410_8589_18.pdf344 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8590_18.pdf)Uchwała Nr 410_8590_18.pdf2135 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8591_18.pdf)Uchwała Nr 410_8591_18.pdf3802 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8592_18.pdf)Uchwała Nr 410_8592_18.pdf378 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8593_18.pdf)Uchwała Nr 410_8593_18.pdf551 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8594_18.pdf)Uchwała Nr 410_8594_18.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8595_18.pdf)Uchwała Nr 410_8595_18.pdf5820 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8596_18.pdf)Uchwała Nr 410_8596_18.pdf312 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8597_18.pdf)Uchwała Nr 410_8597_18.pdf620 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8598_18.pdf)Uchwała Nr 410_8598_18.pdf6223 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8599_18.pdf)Uchwała Nr 410_8599_18.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8600_18.pdf)Uchwała Nr 410_8600_18.pdf849 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8601_18.pdf)Uchwała Nr 410_8601_18.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8602_18.pdf)Uchwała Nr 410_8602_18.pdf494 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8603_18.pdf)Uchwała Nr 410_8603_18.pdf330 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8604_18.pdf)Uchwała Nr 410_8604_18.pdf750 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8605_18.pdf)Uchwała Nr 410_8605_18.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8606_18.pdf)Uchwała Nr 410_8606_18.pdf395 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8607_18.pdf)Uchwała Nr 410_8607_18.pdf2400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8608_18.pdf)Uchwała Nr 410_8608_18.pdf1859 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8609_18.pdf)Uchwała Nr 410_8609_18.pdf1882 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8610_18.pdf)Uchwała Nr 410_8610_18.pdf1879 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8611_18.pdf)Uchwała Nr 410_8611_18.pdf2641 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8612_18.pdf)Uchwała Nr 410_8612_18.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8613_18.pdf)Uchwała Nr 410_8613_18.pdf2049 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 410_8614_18.pdf)Uchwała Nr 410_8614_18.pdf1408 kB