Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

420/8759/18

17 kwietnia

rozpatrzenia protestu.

420/8760/18

17 kwietnia

rozpatrzenia protestu.

420/8761/18

17 kwietnia

skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Rz 78/18.

420/8762/18

17 kwietnia

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

420/8763/18

17 kwietnia

ogłoszenia III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

420/8764/18

17 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0007/17 pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa” realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

420/8765/18

17 kwietnia

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

420/8766/18

17 kwietnia

odstąpienia od przyznania dofinansowania dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0012/17 planowanego do realizacji przez Gminę Haczów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

420/8767/18

17 kwietnia

zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych projektów” w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17).

420/8768/18

17 kwietnia

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-006/17).

420/8769/18

17 kwietnia

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

420/8770/18

17 kwietnia

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

420/8771/18

17 kwietnia

udzielenia pełnomocnictwa dla Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

420/8772/18

17 kwietnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radomyśl nad Sanem.

420/8773/18

17 kwietnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rymanów.

420/8774/18

17 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

420/8775/18

17 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

420/8776/18

17 kwietnia

ogłoszenia naboru formularzy zgłoszeniowych do Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”.

420/8777/18

17 kwietnia

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

420/8778/18

17 kwietnia

przyznania statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

420/8779/18

17 kwietnia

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki w 2018 roku.

420/8780/18

17 kwietnia

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu Województwa Podkarpackiego dla szkół wyższych.

420/8781/18

17 kwietnia

przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie Programu i szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

420/8782/18

17 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

420/8783/18

17 kwietnia

nie przywrócenia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

420/8784/18

17 kwietnia

nie przywrócenia terminu wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

420/8785/18

17 kwietnia

zmiany uchwały Nr 299/6036/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 maja 2017 r.

420/8786/18

17 kwietnia

zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.  

420/8787/18

17 kwietnia

zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.  

420/8788/18

17 kwietnia

zmiany wysokości wynagrodzenia wykonującego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.    

420/8789/18

17 kwietnia

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Zakup aparatu USG oraz wideoduodenoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.