Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

423/8836/18

26 kwietnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

423/8837/18

26 kwietnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

423/8838/18

26 kwietnia

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

423/8839/18

26 kwietnia

przekazania sprawozdania finansowego za 2017 r. Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.

423/8840/18

26 kwietnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

423/8841/18

26 kwietnia

podpisania Aneksu nr 2 do Umowy partnerskiej zawartej dnia 10 marca 2017 roku na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

423/8842/18

26 kwietnia

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2017 r.

423/8843/18

26 kwietnia

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2017 r.

423/8844/18

26 kwietnia

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie za 2017 r.

423/8845/18

26 kwietnia

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2017 r.

423/8846/18

26 kwietnia

zmiany Uchwały Nr 396/8311/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu odnów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

423/8847/18

26 kwietnia

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

423/8848/18

26 kwietnia

organizacji wydarzenia „Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania na granicy”.

423/8849/18

26 kwietnia

nabycia udziałów w Spółce Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

423/8850/18

26 kwietnia

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

423/8851/18

26 kwietnia

niewyrażenia zgody na zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

423/8852/18

26 kwietnia

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.

423/8853/18

26 kwietnia

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

423/8854/18

26 kwietnia

powołania Komisji Nagród oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji.

423/8855/18

26 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa.