Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

424/8856/18

30 kwietnia

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

424/8857/18

30 kwietnia

podpisania Listów intencyjnych, dotyczących współpracy przy realizacji projektu partnerskiego w ramach konkursu dotacji na działania wspierające Regionalne Obserwatoria Terytorialne.

424/8858/18

30 kwietnia

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubaczów na lata 2016-2024.

424/8859/18

30 kwietnia

przyjęcia Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego oraz Oceny realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego za okres 2014-2017.

424/8860/18

30 kwietnia

zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Wyposażenie pracowni w Instytucie Nauk Technicznych oraz Instytucie Sztuk Projektowych wraz z adaptacją pomieszczeń oraz rozwój kształcenia na odległość w PWSW w Przemyślu, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

424/8861/18

30 kwietnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020.

424/8862/18

30 kwietnia

wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia   2018 r.

424/8863/18

30 kwietnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0034/17 realizowanego przez Gminę Miejską Przeworsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

424/8864/18

30 kwietnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0015/16 pn. „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego” realizowanego przez Powiat Łańcucki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

424/8865/18

30 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

424/8866/18

30 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

424/8867/18

30 kwietnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

424/8868/18

30 kwietnia

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Wiązownica.

424/8869/18

30 kwietnia

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Baranów Sandomierski.

424/8870/18

30 kwietnia

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

424/8871/18

30 kwietnia

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

424/8872/18

30 kwietnia

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2018 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

424/8873/18

30 kwietnia

współorganizacji konferencji naukowej pt. „Skuteczność działania a problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego”.

424/8874/18

30 kwietnia

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

424/8875/18

30 kwietnia

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

424/8876/18

30 kwietnia

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w roku szkolnym 2018/2019.

424/8877/18

30 kwietnia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2018 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

424/8878/18

30 kwietnia

wyrażenia zgody na wykonanie materiałów promocyjnych.

424/8879/18

30 kwietnia

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

424/8880/18

30 kwietnia

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” oraz przyjęcia kart oceny.

424/8881/18

30 kwietnia

nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

424/8882/18

30 kwietnia

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

424/8883/18

30 kwietnia

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

424/8884/18

30 kwietnia

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

424/8885/18

30 kwietnia

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

424/8886/18

30 kwietnia

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zbycie łóżek szpitalnych.

424/8887/18

30 kwietnia

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

424/8888/18

30 kwietnia

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych.

424/8889/18

30 kwietnia

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

424/8890/18

30 kwietnia

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r.

424/8891/18

30 kwietnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

424/8892/18

30 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

424/8893/18

30 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim.

424/8894/18

30 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

424/8895/18

30 kwietnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.