Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

427/8899/18

8 maja

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

427/8900/18

8 maja

zaopiniowania wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

427/8901/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

427/8902/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2015).

427/8903/18

8 maja

przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór 2017).

427/8904/18

8 maja

przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2017.

427/8905/18

8 maja

przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

427/8906/18

8 maja

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Media-Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

427/8907/18

8 maja

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

427/8908/18

8 maja

złożenia wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na sporządzeniu programu ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019 – 2023.

427/8909/18

8 maja

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

427/8910/18

8 maja

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w Przemyślu.

427/8911/18

8 maja

organizacji akcji sadzenia drzew miododajnych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego z okazji 100–lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, w ramach zadania pt. Kampania informacyjno-edukacyjna pn. "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie".

427/8912/18

8 maja

zmiany uchwały nr 34/675/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Zasad przyznawania Znaku promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” oraz powołania Podkarpackiej Kapituły Certyfikującej podmioty Znakiem promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny”.

427/8913/18

8 maja

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

427/8914/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7741/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu.

427/8915/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7730/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie.

427/8916/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7732/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

427/8917/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7740/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, zmienionej Uchwałą Nr 391/8192/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018 r.

427/8918/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7736/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie.

427/8919/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7737/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach.

427/8920/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7738/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej.

427/8921/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7733/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu.

427/8922/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7734/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju.

427/8923/18

8 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7739/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej.

427/8924/18

8 maja

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

427/8925/18

8 maja

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

427/8926/18

8 maja

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

427/8927/18

8 maja

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

427/8928/18

8 maja

ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych możliwych do sfinansowania ze środków planowanych do pozyskania z Banku Rozwoju Rady Europy.

427/8929/18

8 maja

nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego.

427/8930/18

8 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej na rzecz Skarbu Państwa.