Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

430/8933/18

15 maja

odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.  

430/8934/18

15 maja

odwołania powierzenia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.

430/8935/18

15 maja

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.  

430/8936/18

15 maja

akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

430/8937/18

15 maja

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

430/8938/18

15 maja

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

430/8939/18

15 maja

zmiany uchwały Nr 420/8763/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

430/8940/18

15 maja

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023.

430/8941/18

15 maja

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016-2026.

430/8942/18

15 maja

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0011/17, pn. „Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Rzeszowie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

430/8943/18

15 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 330/7084/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

430/8944/18

15 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

430/8945/18

 

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0783/16 realizowanego przez Witko Zdzisław WOOD-POOL w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

430/8946/18

15 maja

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0655/16 realizowanego przez ALGEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

430/8947/18

15 maja

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

430/8948/18

15 maja

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

430/8949/18

15 maja

przyjęcia pomocy rzeczowej Miasta i Gminy Tyczyn.

430/8950/18

15 maja

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

430/8951/18

15 maja

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

430/8952/18

15 maja

przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

430/8953/18

15 maja

zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

430/8954/18

15 maja

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

430/8955/18

15 maja

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”.

430/8956/18

15 maja

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”.

430/8957/18

15 maja

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec”.

430/8958/18

15 maja

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

430/8959/18

15 maja

wyrażenia zgody na użycie znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego.

430/8960/18

15 maja

współorganizacji Forum Regionów Trójmorza.

430/8961/18

15 maja

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

430/8962/18

15 maja

zmieniająca Uchwałę w spawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Niepodległa: wczoraj dzisiaj jutro” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2018 roku.

430/8963/18

15 maja

zmieniająca Uchwałę w spawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2018 roku.

430/8964/18

15 maja

wyrażenia zgody na ustalenie opłaty dla uczestnika kursu Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w roku szkolnym 2017/2018.

430/8965/18

15 maja

wyrażenia zgody na zbycie udziałów.

430/8966/18

15 maja

złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o dofinansowanie zadania w ramach edukacji ekologicznej.

430/8967/18

15 maja

zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

430/8968/18

15 maja

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków trwałych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

430/8969/18

15 maja

zmiany Uchwały Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018.

430/8970/18

15 maja

wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia przez Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

430/8971/18

15 maja

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE związanych z realizacją projektu „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

430/8972/18

15 maja

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2018 r.

430/8973/18

15 maja

uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2018 r.

430/8974/18

15 maja

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.

430/8975/18

15 maja

powołania komisji konkursowej do oceny ofert   złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

430/8976/18

15 maja

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”.

430/8977/18

15 maja

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

430/8978/18

15 maja

przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

430/8979/18

15 maja

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”.

430/8980/18

15 maja

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusz Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego”.

430/8981/18

15 maja

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

430/8982/18

15 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2018 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

430/8983/18

15 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr LII/861/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl.

430/8984/18

15 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w ramach Programu Erasmus +.

430/8985/18

15 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu przez Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle w ramach Programu Erasmus +.

430/8986/18

15 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”.

430/8987/18

15 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Zaczerniu gmina Trzebownisko.

430/8988/18

15 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/402/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 czerwca 2012 r.

430/8989/18

15 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

430/8990/18

15 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018-2042.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8933_18.pdf)Uchwała Nr 430_8933_18.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8934_18.pdf)Uchwała Nr 430_8934_18.pdf270 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8935_18.pdf)Uchwała Nr 430_8935_18.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8936_18.pdf)Uchwała Nr 430_8936_18.pdf10783 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8937_18.pdf)Uchwała Nr 430_8937_18.pdf10194 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8938_18.pdf)Uchwała Nr 430_8938_18.pdf1323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8939_18.pdf)Uchwała Nr 430_8939_18.pdf674 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8940_18.pdf)Uchwała Nr 430_8940_18.pdf1700 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8941_18.pdf)Uchwała Nr 430_8941_18.pdf2120 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8942_18.pdf)Uchwała Nr 430_8942_18.pdf2523 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8943_18.zip)Uchwała Nr 430_8943_18.zip8799 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8944_18.zip)Uchwała Nr 430_8944_18.zip5566 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8945_18.pdf)Uchwała Nr 430_8945_18.pdf891 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8946_18.pdf)Uchwała Nr 430_8946_18.pdf905 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8947_18.pdf)Uchwała Nr 430_8947_18.pdf595 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8948_18.pdf)Uchwała Nr 430_8948_18.pdf574 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8949_18.pdf)Uchwała Nr 430_8949_18.pdf476 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8950_18.pdf)Uchwała Nr 430_8950_18.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8951_18.pdf)Uchwała Nr 430_8951_18.pdf290 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8952_18.pdf)Uchwała Nr 430_8952_18.pdf291 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8953_18.pdf)Uchwała Nr 430_8953_18.pdf774 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8954_18.zip)Uchwała Nr 430_8954_18.zip600 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8955_18.pdf)Uchwała Nr 430_8955_18.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8956_18.pdf)Uchwała Nr 430_8956_18.pdf411 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8957_18.pdf)Uchwała Nr 430_8957_18.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8958_18.pdf)Uchwała Nr 430_8958_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8959_18.pdf)Uchwała Nr 430_8959_18.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8960_18.pdf)Uchwała Nr 430_8960_18.pdf302 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8961_18.pdf)Uchwała Nr 430_8961_18.pdf6902 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8962_18.pdf)Uchwała Nr 430_8962_18.pdf799 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8963_18.pdf)Uchwała Nr 430_8963_18.pdf1417 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8964_18.pdf)Uchwała Nr 430_8964_18.pdf335 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8965_18.pdf)Uchwała Nr 430_8965_18.pdf268 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8966_18.pdf)Uchwała Nr 430_8966_18.pdf400 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8967_18.pdf)Uchwała Nr 430_8967_18.pdf4065 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8968_18.pdf)Uchwała Nr 430_8968_18.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8969_18.pdf)Uchwała Nr 430_8969_18.pdf5101 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8970_18.pdf)Uchwała Nr 430_8970_18.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8971_18.pdf)Uchwała Nr 430_8971_18.pdf399 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8972_18.pdf)Uchwała Nr 430_8972_18.pdf392 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8973_18.pdf)Uchwała Nr 430_8973_18.pdf445 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8974_18.pdf)Uchwała Nr 430_8974_18.pdf900 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8975_18.pdf)Uchwała Nr 430_8975_18.pdf1005 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8976_18.pdf)Uchwała Nr 430_8976_18.pdf2114 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8977_18.pdf)Uchwała Nr 430_8977_18.pdf2474 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8978_18.pdf)Uchwała Nr 430_8978_18.pdf1533 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8979_18.pdf)Uchwała Nr 430_8979_18.pdf2409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8980_18.pdf)Uchwała Nr 430_8980_18.pdf2429 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8981_18.pdf)Uchwała Nr 430_8981_18.pdf716 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8982_18.pdf)Uchwała Nr 430_8982_18.pdf1668 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8983_18.pdf)Uchwała Nr 430_8983_18.pdf1233 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8984_18.pdf)Uchwała Nr 430_8984_18.pdf1778 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8985_18.pdf)Uchwała Nr 430_8985_18.pdf1686 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8986_18.pdf)Uchwała Nr 430_8986_18.pdf4870 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8987_18.pdf)Uchwała Nr 430_8987_18.pdf1076 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8988_18.pdf)Uchwała Nr 430_8988_18.pdf1107 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8989_18.pdf)Uchwała Nr 430_8989_18.pdf9568 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 430_8990_18.zip)Uchwała Nr 430_8990_18.zip13215 kB