433/9004/18

23 maja

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

433/9005/18

23 maja

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna.

433/9006/18

23 maja

rozpatrzenia protestu.

433/9007/18

23 maja

przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020).

433/9008/18

23 maja

zawarcia Aneksu Nr 2 do Porozumienia z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nr RPPK/06/2015.

433/9009/18

23 maja

zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9010/18

23 maja

zawarcia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9011/18

23 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 393/8209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9012/18

23 maja

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

433/9013/18

23 maja

zmiany składu osobowego Podkarpackiej Rady Innowacyjności.

433/9014/18

23 maja

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

433/9015/18

23 maja

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0006/17 realizowanego przez Gminę Wiśniowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9016/18

23 maja

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0022/17 realizowanego przez Gminę Leżajsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9017/18

23 maja

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0049/17 realizowanego przez Gminę Niebylec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9018/18

23 maja

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0058/17 realizowanego przez Gminę Miasta Dębica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9019/18

23 maja

wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę oraz realizacji projektu Miasta Radymna pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkaniowego na terenie Miasta Radymna” wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO WP na lata 2014-2020.

433/9020/18

23 maja

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0197/17 realizowanego przez Laboratorium i Sklepy „FOTO-LAB” Stanisław Bryg w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9021/18

23 maja

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0163/17 realizowanego przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową "SOSNA" Sosiński Józef w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9022/18

23 maja

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0067/17 realizowanego przez MB ELIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9023/18

23 maja

zawarcia porozumienia dotyczącego zasad rozliczania kosztów ochrony osób i mienia na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu.

433/9024/18

23 maja

zawarcia aneksu nr 7 do umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu pomocy technicznej nr DIP/BDG-II-POPT/53/14 z dnia 11 kwietnia 2014 r.

433/9025/18

23 maja

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych.

433/9026/18

23 maja

przyjęcia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

433/9027/18

23 maja

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”.

433/9028/18

23 maja

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”.

433/9029/18

23 maja

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa”.

433/9030/18

23 maja

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica”.

433/9031/18

23 maja

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S 19 Podgórze”.

433/9032/18

23 maja

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”

433/9033/18

23 maja

przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Mieleckiego.

433/9034/18

23 maja

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

433/9035/18

23 maja

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9036/18

23 maja

upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

433/9037/18

23 maja

zmieniająca uchwałę nr 422/8829/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2018 roku.

433/9038/18

23 maja

zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

433/9039/18

23 maja

odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

433/9040/18

23 maja

przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Brzozowie.

433/9041/18

23 maja

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

433/9042/18

23 maja

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

433/9043/18

23 maja

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

433/9044/18

23 maja

przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

433/9045/18

23 maja

przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.