Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

434/9046/18

29 maja

udzielenia pełnomocnictwa.

434/9047/18

29 maja

zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

434/9048/18

29 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 372/7798/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

434/9049/18

29 maja

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r.

434/9050/18

29 maja

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

434/9051/18

29 maja

zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Solina na lata 2016-2022.

434/9052/18

29 maja

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

434/9053/18

29 maja

zatwierdzenia listy projektów, które otrzymują dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

434/9054/18

29 maja

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

434/9055/18

29 maja

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

434/9056/18

29 maja

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

434/9057/18

29 maja

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

434/9058/18

29 maja

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

434/9059/18

29 maja

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

434/9060/18

29 maja

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

434/9061/18

29 maja

zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.03.00-18-0001/16-02 realizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

434/9062/18

29 maja

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0005/16 pn. „Utworzenie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Świlczy”, realizowanego przez Gminę Świlcza, w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

434/9063/18

29 maja

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0036/16 pn. „Nadbudowa i przebudowa istniejącego obiektu na cele Domu Dziennego Pobytu w Łańcucie”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas, w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

434/9064/18

29 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 373/7836/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

434/9065/18

29 maja

zmieniająca Uchwałę Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

434/9066/18

29 maja

zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych projektów” w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Inkubatory przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-005/17).

434/9067/18

29 maja

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Inkubatory przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-005/17).

434/9068/18

29 maja

zatwierdzenia „Listy rankingowej ocenionych projektów” w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu „Inkubatory przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-004/17).

434/9069/18

29 maja

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0112/17 realizowanego przez INN FOL W. Duchalski, L. Mazur s.c. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

434/9070/18

29 maja

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18.

434/9071/18

29 maja

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18.

434/9072/18

29 maja

udzielenia pełnomocnictwa.

434/9073/18

29 maja

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

434/9074/18

29 maja

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

434/9075/18

29 maja

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

434/9076/18

29 maja

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

434/9077/18

29 maja

udzielenia pełnomocnictwa.

434/9078/18

29 maja

odmowy umorzenia wierzytelności przypadającej Województwu Podkarpackiemu.

434/9079/18

29 maja

powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego.

434/9080/18

29 maja

organizacji spotkania informacyjno-szkoleniowego dla potencjalnych beneficjentów.

434/9081/18

29 maja

wyrażenia zgody na najem lokalu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

434/9082/18

29 maja

wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Województwa Podkarpackiego.

434/9083/18

29 maja

zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

434/9084/18

29 maja

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych i wyposażenia Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

434/9085/18

29 maja

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego stanowiącego środki trwałe i wyposażenie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

434/9086/18

29 maja

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na doposażenie zespołu ratownictwa medycznego”.

434/9087/18

29 maja

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

434/9088/18

29 maja

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

434/9089/18

29 maja

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

434/9090/18

29 maja

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r.

434/9091/18

29 maja

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

434/9092/18

29 maja

odwołania i rozwiązania stosunku pracy dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

434/9093/18

29 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/421/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

434/9094/18

29 maja

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9046_18.pdf)Uchwała Nr 434_9046_18.pdf286 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9047_18.zip)Uchwała Nr 434_9047_18.zip3043 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9048_18.pdf)Uchwała Nr 434_9048_18.pdf3892 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9049_18.zip)Uchwała Nr 434_9049_18.zip16262 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9050_18.pdf)Uchwała Nr 434_9050_18.pdf447 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9051_18.pdf)Uchwała Nr 434_9051_18.pdf1647 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9052_18.pdf)Uchwała Nr 434_9052_18.pdf1148 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9053_18.pdf)Uchwała Nr 434_9053_18.pdf719 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9054_18.pdf)Uchwała Nr 434_9054_18.pdf8679 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9055_18.zip)Uchwała Nr 434_9055_18.zip24149 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9056_18.pdf)Uchwała Nr 434_9056_18.pdf4970 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9057_18.zip)Uchwała Nr 434_9057_18.zip24215 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9058_18.pdf)Uchwała Nr 434_9058_18.pdf5564 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9059_18.zip)Uchwała Nr 434_9059_18.zip17227 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9060_18.pdf)Uchwała Nr 434_9060_18.pdf3948 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9061_18.pdf)Uchwała Nr 434_9061_18.pdf3091 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9062_18.pdf)Uchwała Nr 434_9062_18.pdf2639 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9063_18.pdf)Uchwała Nr 434_9063_18.pdf2403 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9064_18.zip)Uchwała Nr 434_9064_18.zip6495 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9065_18.zip)Uchwała Nr 434_9065_18.zip4150 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9066_18.pdf)Uchwała Nr 434_9066_18.pdf820 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9067_18.pdf)Uchwała Nr 434_9067_18.pdf1009 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9068_18.pdf)Uchwała Nr 434_9068_18.pdf767 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9069_18.pdf)Uchwała Nr 434_9069_18.pdf874 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9070_18.zip)Uchwała Nr 434_9070_18.zip14615 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9071_18.pdf)Uchwała Nr 434_9071_18.pdf2549 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9072_18.pdf)Uchwała Nr 434_9072_18.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9073_18.pdf)Uchwała Nr 434_9073_18.pdf629 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9074_18.pdf)Uchwała Nr 434_9074_18.pdf613 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9075_18.pdf)Uchwała Nr 434_9075_18.pdf448 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9076_18.pdf)Uchwała Nr 434_9076_18.pdf1548 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9077_18.pdf)Uchwała Nr 434_9077_18.pdf283 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9078_18.pdf)Uchwała Nr 434_9078_18.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9079_18.pdf)Uchwała Nr 434_9079_18.pdf627 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9080_18.pdf)Uchwała Nr 434_9080_18.pdf458 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9081_18.pdf)Uchwała Nr 434_9081_18.pdf327 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9082_18.pdf)Uchwała Nr 434_9082_18.pdf370 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9083_18.pdf)Uchwała Nr 434_9083_18.pdf11515 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9084_18.pdf)Uchwała Nr 434_9084_18.pdf661 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9085_18.pdf)Uchwała Nr 434_9085_18.pdf1900 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9086_18.pdf)Uchwała Nr 434_9086_18.pdf2064 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9087_18.pdf)Uchwała Nr 434_9087_18.pdf488 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9088_18.pdf)Uchwała Nr 434_9088_18.pdf2462 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9089_18.pdf)Uchwała Nr 434_9089_18.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9090_18.pdf)Uchwała Nr 434_9090_18.pdf4855 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9091_18.pdf)Uchwała Nr 434_9091_18.pdf3248 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9092_18.pdf)Uchwała Nr 434_9092_18.pdf362 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9093_18.pdf)Uchwała Nr 434_9093_18.pdf999 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 434_9094_18.pdf)Uchwała Nr 434_9094_18.pdf6580 kB