Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

437/9100/18

5 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa.

437/9101/18

5 czerwca

zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 209/4206/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Zaczerniu gmina Trzebownisko, będącej własnością Województwa Podkarpackiego.

437/9102/18

5 czerwca

wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” w ramach Kampanii informacyjno - promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowane na edukację konsumenta).

437/9103/18

5 czerwca

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

437/9104/18

5 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 430/8936/18 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

437/9105/18

5 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 430/8937/18 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2018/2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

437/9106/18

5 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 342/7353/17 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

437/9107/18

5 czerwca

przyjęcia projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

437/9108/18

5 czerwca

powołania składu osobowego Rady Projektowej dla projektu pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu.

437/9109/18

5 czerwca

udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym w BGK przeznaczonym realizacji polityki wyjścia z IIF.

437/9110/18

5 czerwca

udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkami bankowymi w BGK przeznaczonymi do realizacji Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych zawartej w dniu 25 września 2017 r. z Podkarpackim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.

437/9111/18

5 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0303/17 realizowanego przez Rita Suchocka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dziecko w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

437/9112/18

5 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0569/16 realizowanego przez „PANMAR” Czekańska Szmyd Spółka Jawna w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

437/9113/18

5 czerwca

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

437/9114/18

5 czerwca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

437/9115/18

5 czerwca

wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2018 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych.

437/9116/18

5 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 428/8931/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”.

437/9117/18

5 czerwca

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

437/9118/18

5 czerwca

zmiany Uchwały Nr 396/8311/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu odnów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

437/9119/18

5 czerwca

zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

437/9120/18

5 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

437/9121/18

5 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

437/9122/18

5 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

437/9123/18

5 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

437/9124/18

5 czerwca

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyznania stypendiów sportowych w 2018 roku.

437/9125/18

5 czerwca

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

437/9126/18

5 czerwca

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu.

437/9127/18

5 czerwca

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

437/9128/18

5 czerwca

wygaśnięcia umowy stypendialnej za osiągnięcia naukowe podpisanej w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

437/9129/18

5 czerwca

sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr 434/9078/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności przypadającej Województwu Podkarpackiemu.

437/9130/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

437/9131/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

437/9132/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

437/9133/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

437/9134/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

437/9135/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

437/9136/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

437/9137/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.

437/9138/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

437/9139/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

437/9140/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

437/9141/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie.

437/9142/18

5 czerwca

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

437/9143/18

5 czerwca

powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2018 programu wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

437/9144/18

5 czerwca

zmiany Uchwały Nr 404/8498/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana wyeksploatowanego sprzętu w Klinice   Kardiochirurgii”.

437/9145/18

5 czerwca

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - instalacja elektryczna i zestawy nadłóżkowe”.

437/9146/18

5 czerwca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

437/9147/18

5 czerwca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

437/9148/18

5 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu Statutu Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

437/9149/18

5 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9100_18.pdf)Uchwała Nr 437_9100_18.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9101_18.pdf)Uchwała Nr 437_9101_18.pdf439 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9102_18.pdf)Uchwała Nr 437_9102_18.pdf450 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9103_18.zip)Uchwała Nr 437_9103_18.zip14241 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9104_18.pdf)Uchwała Nr 437_9104_18.pdf6488 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9105_18.pdf)Uchwała Nr 437_9105_18.pdf9044 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9106_18.pdf)Uchwała Nr 437_9106_18.pdf13376 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9107_18.zip)Uchwała Nr 437_9107_18.zip21526 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9108_18.pdf)Uchwała Nr 437_9108_18.pdf368 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9109_18.pdf)Uchwała Nr 437_9109_18.pdf807 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9110_18.pdf)Uchwała Nr 437_9110_18.pdf911 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9111_18.pdf)Uchwała Nr 437_9111_18.pdf911 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9112_18.pdf)Uchwała Nr 437_9112_18.pdf853 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9113_18.pdf)Uchwała Nr 437_9113_18.pdf5285 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9114_18.pdf)Uchwała Nr 437_9114_18.pdf2241 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9115_18.pdf)Uchwała Nr 437_9115_18.pdf1619 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9116_18.pdf)Uchwała Nr 437_9116_18.pdf3971 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9117_18.pdf)Uchwała Nr 437_9117_18.pdf6199 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9118_18.pdf)Uchwała Nr 437_9118_18.pdf719 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9119_18.pdf)Uchwała Nr 437_9119_18.pdf776 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9120_18.pdf)Uchwała Nr 437_9120_18.pdf647 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9121_18.pdf)Uchwała Nr 437_9121_18.pdf590 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9122_18.pdf)Uchwała Nr 437_9122_18.pdf616 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9123_18.pdf)Uchwała Nr 437_9123_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9124_18.pdf)Uchwała Nr 437_9124_18.pdf414 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9125_18.pdf)Uchwała Nr 437_9125_18.pdf2214 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9126_18.pdf)Uchwała Nr 437_9126_18.pdf472 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9127_18.pdf)Uchwała Nr 437_9127_18.pdf482 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9128_18.pdf)Uchwała Nr 437_9128_18.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9129_18.pdf)Uchwała Nr 437_9129_18.pdf808 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9130_18.pdf)Uchwała Nr 437_9130_18.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9131_18.pdf)Uchwała Nr 437_9131_18.pdf390 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9132_18.pdf)Uchwała Nr 437_9132_18.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9133_18.pdf)Uchwała Nr 437_9133_18.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9134_18.pdf)Uchwała Nr 437_9134_18.pdf389 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9135_18.pdf)Uchwała Nr 437_9135_18.pdf341 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9136_18.pdf)Uchwała Nr 437_9136_18.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9137_18.pdf)Uchwała Nr 437_9137_18.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9138_18.pdf)Uchwała Nr 437_9138_18.pdf346 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9139_18.pdf)Uchwała Nr 437_9139_18.pdf363 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9140_18.pdf)Uchwała Nr 437_9140_18.pdf343 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9141_18.pdf)Uchwała Nr 437_9141_18.pdf417 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9142_18.pdf)Uchwała Nr 437_9142_18.pdf345 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9143_18.pdf)Uchwała Nr 437_9143_18.pdf1107 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9144_18.pdf)Uchwała Nr 437_9144_18.pdf767 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9145_18.pdf)Uchwała Nr 437_9145_18.pdf2324 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9146_18.pdf)Uchwała Nr 437_9146_18.pdf797 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9147_18.pdf)Uchwała Nr 437_9147_18.pdf655 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9148_18.pdf)Uchwała Nr 437_9148_18.pdf3909 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 437_9149_18.pdf)Uchwała Nr 437_9149_18.pdf4274 kB