Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

438/9150/18

12 czerwca

pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

438/9151/18

12 czerwca

zmiany składu osobowego oraz Regulaminu Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 powołanej uchwałą Nr 174/3555/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2016 r.

438/9152/18

12 czerwca

przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

438/9153/18

12 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9154/18

12 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 433/9011/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 maja 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr 393/8209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9155/18

12 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9156/18

12 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9157/18

12 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9158/18

12 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9159/18

12 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9160/18

12 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9161/18

12 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9162/18

12 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9163/18

12 czerwca

zmieniająca Uchwałę Nr 149/3132/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia polityki szkoleniowej dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9164/18

12 czerwca

zmiany Uchwały Nr 152/3175/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania złożonych w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9165/18

12 czerwca

zawarcia aneksu nr 7 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Podkarpackim, dotyczącej przekazania dotacji celowej na realizacje zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

438/9166/18

12 czerwca

zmiany uchwały Nr 430/8939/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r.

438/9167/18

12 czerwca

zlecenia opracowania ekspertyzy pn. „Produkt krajowy brutto w powiatach województwa podkarpackiego – wnioski dla polityki regionalnej województwa”.

438/9168/18

12 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa.

438/9169/18

12 czerwca

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18.

438/9170/18

12 czerwca

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18.

438/9171/18

12 czerwca

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym projektu pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica, Etap I w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-004/17.

438/9172/18

12 czerwca

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-004/18.

438/9173/18

12 czerwca

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych, RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-003/17.

438/9174/18

12 czerwca

nierozstrzygnięcia naboru nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-006/18 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9175/18

12 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 02.01.00-18-0046/16, realizowanego przez Gminę Miasto Dębica, w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9176/18

12 czerwca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0060/17 realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9177/18

12 czerwca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0018/16 pn. „Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce” realizowanego przez A2 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9178/18

12 czerwca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0023/16 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie”, realizowanego przez Gminę Pilzno, w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9179/18

12 czerwca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0034/16 pn. „Poprawa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Zagórzu”, realizowanego przez Gminę Zagórz, w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9180/18

12 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0636/16 realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MATEO" Stanisław Cabaj w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9181/18

12 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0712/16 realizowanego przez Fabrykę Armatur „JAFAR” Spółka Akcyjna w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9182/18

12 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0326/16 realizowanego przez „Mitura Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLTEX” w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9183/18

12 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0343/17 realizowanego przez NoveltyUNIT – Krzysztof Ciepluch w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9184/18

12 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0313/17 realizowanego przez FHUT „JAROSZ” Adam Jarosz w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9185/18

12 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0309/17 realizowanego przez CC Metal Spółka Cywilna Ryszard Ćwiertniewicz, Mariusz Cieplak w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9186/18

12 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0215/17 realizowanego przez Dwsport Dariusz Wiśniowski w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

438/9187/18

12 czerwca

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

438/9188/18

12 czerwca

powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.

438/9189/18

12 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa.

438/9190/18

12 czerwca

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

438/9191/18

12 czerwca

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

438/9192/18

12 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

438/9193/18

12 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

438/9194/18

12 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

438/9195/18

12 czerwca

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

438/9196/18

12 czerwca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”.

438/9197/18

12 czerwca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”.

438/9198/18

12 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

438/9199/18

12 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

438/9200/18

12 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

438/9201/18

12 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

438/9202/18

12 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

438/9203/18

12 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

438/9204/18

12 czerwca

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

438/9205/18

12 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

438/9206/18

12 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

438/9207/18

12 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

438/9208/18

12 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

438/9209/18

12 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

438/9210/18

12 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka Akcyjna.

438/9211/18

12 czerwca

określenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

438/9212/18

12 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu: „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” na czas nieobecności dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

438/9213/18

12 czerwca

przyjęcia projektu Statutu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie i przekazania do konsultacji.

438/9214/18

12 czerwca

przyznania indywidualnych i zbiorowych dorocznych nagród finansowych Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

438/9215/18

12 czerwca

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

438/9216/18

12 czerwca

nabycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 2532/2 położonej w Krośnie obręb 5 Śródmieście.

438/9217/18

12 czerwca

nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Polańczyku gm. Solina.

438/9218/18

12 czerwca

odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

438/9219/18

12 czerwca

odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy.

438/9220/18

12 czerwca

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w „Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”.

438/9221/18

12 czerwca

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020”.

438/9222/18

12 czerwca

wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa związanych z realizacją projektu z Osi priorytetowej II, Działania 2.8 pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” numer umowy: POWR.02.08.00-00-0021/17-00.

438/9223/18

12 czerwca

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

438/9224/18

12 czerwca

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. „Modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie”.

438/9225/18

12 czerwca

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

438/9226/18

12 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

438/9227/18

12 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 2017-2019.

438/9228/18

12 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

438/9229/18

12 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały o likwidacji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

438/9230/18

12 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Mielcu na rzecz Skarbu Państwa.

438/9231/18

12 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Lubaczów.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9150_18.pdf)Uchwała Nr 438_9150_18.pdf882 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9151_18.pdf)Uchwała Nr 438_9151_18.pdf1010 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9152_18.pdf)Uchwała Nr 438_9152_18.pdf13227 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9153_18.zip)Uchwała Nr 438_9153_18.zip2118 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9154_18.pdf)Uchwała Nr 438_9154_18.pdf544 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9155_18.zip)Uchwała Nr 438_9155_18.zip5463 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9156_18.zip)Uchwała Nr 438_9156_18.zip5828 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9157_18.zip)Uchwała Nr 438_9157_18.zip6297 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9158_18.zip)Uchwała Nr 438_9158_18.zip6688 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9159_18.zip)Uchwała Nr 438_9159_18.zip5235 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9160_18.zip)Uchwała Nr 438_9160_18.zip5620 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9161_18.pdf)Uchwała Nr 438_9161_18.pdf20322 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9162_18.pdf)Uchwała Nr 438_9162_18.pdf19035 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9163_18.pdf)Uchwała Nr 438_9163_18.pdf572 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9164_18.pdf)Uchwała Nr 438_9164_18.pdf420 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9165_18.pdf)Uchwała Nr 438_9165_18.pdf816 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9166_18.pdf)Uchwała Nr 438_9166_18.pdf778 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9167_18.pdf)Uchwała Nr 438_9167_18.pdf298 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9168_18.pdf)Uchwała Nr 438_9168_18.pdf347 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9169_18.zip)Uchwała Nr 438_9169_18.zip6909 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9170_18.pdf)Uchwała Nr 438_9170_18.pdf3847 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9171_18.zip)Uchwała Nr 438_9171_18.zip6646 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9172_18.pdf)Uchwała Nr 438_9172_18.pdf3723 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9173_18.pdf)Uchwała Nr 438_9173_18.pdf1863 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9174_18.pdf)Uchwała Nr 438_9174_18.pdf1061 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9175_18.pdf)Uchwała Nr 438_9175_18.pdf2513 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9176_18.pdf)Uchwała Nr 438_9176_18.pdf2284 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9177_18.pdf)Uchwała Nr 438_9177_18.pdf2331 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9178_18.pdf)Uchwała Nr 438_9178_18.pdf2274 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9179_18.pdf)Uchwała Nr 438_9179_18.pdf2468 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9180_18.pdf)Uchwała Nr 438_9180_18.pdf896 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9181_18.pdf)Uchwała Nr 438_9181_18.pdf926 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9182_18.pdf)Uchwała Nr 438_9182_18.pdf885 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9183_18.pdf)Uchwała Nr 438_9183_18.pdf880 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9184_18.pdf)Uchwała Nr 438_9184_18.pdf859 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9185_18.pdf)Uchwała Nr 438_9185_18.pdf904 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9186_18.pdf)Uchwała Nr 438_9186_18.pdf853 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9187_18.pdf)Uchwała Nr 438_9187_18.pdf3235 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9188_18.pdf)Uchwała Nr 438_9188_18.pdf295 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9189_18.pdf)Uchwała Nr 438_9189_18.pdf303 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9190_18.pdf)Uchwała Nr 438_9190_18.pdf681 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9191_18.zip)Uchwała Nr 438_9191_18.zip592 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9192_18.pdf)Uchwała Nr 438_9192_18.pdf484 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9193_18.pdf)Uchwała Nr 438_9193_18.pdf481 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9194_18.pdf)Uchwała Nr 438_9194_18.pdf501 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9195_18.pdf)Uchwała Nr 438_9195_18.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9196_18.pdf)Uchwała Nr 438_9196_18.pdf397 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9197_18.pdf)Uchwała Nr 438_9197_18.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9198_18.pdf)Uchwała Nr 438_9198_18.pdf595 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9199_18.pdf)Uchwała Nr 438_9199_18.pdf598 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9200_18.pdf)Uchwała Nr 438_9200_18.pdf704 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9201_18.pdf)Uchwała Nr 438_9201_18.pdf600 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9202_18.pdf)Uchwała Nr 438_9202_18.pdf638 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9203_18.pdf)Uchwała Nr 438_9203_18.pdf692 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9204_18.pdf)Uchwała Nr 438_9204_18.pdf834 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9205_18.pdf)Uchwała Nr 438_9205_18.pdf311 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9206_18.pdf)Uchwała Nr 438_9206_18.pdf301 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9207_18.pdf)Uchwała Nr 438_9207_18.pdf310 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9208_18.pdf)Uchwała Nr 438_9208_18.pdf402 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9209_18.pdf)Uchwała Nr 438_9209_18.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9210_18.pdf)Uchwała Nr 438_9210_18.pdf309 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9211_18.pdf)Uchwała Nr 438_9211_18.pdf2805 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9212_18.pdf)Uchwała Nr 438_9212_18.pdf461 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9213_18.pdf)Uchwała Nr 438_9213_18.pdf1090 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9214_18.pdf)Uchwała Nr 438_9214_18.pdf442 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9215_18.pdf)Uchwała Nr 438_9215_18.pdf1346 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9216_18.pdf)Uchwała Nr 438_9216_18.pdf385 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9217_18.pdf)Uchwała Nr 438_9217_18.pdf454 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9218_18.pdf)Uchwała Nr 438_9218_18.pdf405 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9219_18.pdf)Uchwała Nr 438_9219_18.pdf382 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9220_18.pdf)Uchwała Nr 438_9220_18.pdf3491 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9221_18.pdf)Uchwała Nr 438_9221_18.pdf1781 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9222_18.pdf)Uchwała Nr 438_9222_18.pdf443 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9223_18.pdf)Uchwała Nr 438_9223_18.pdf1183 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9224_18.pdf)Uchwała Nr 438_9224_18.pdf381 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9225_18.pdf)Uchwała Nr 438_9225_18.pdf9076 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9226_18.zip)Uchwała Nr 438_9226_18.zip21906 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9227_18.pdf)Uchwała Nr 438_9227_18.pdf1162 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9228_18.pdf)Uchwała Nr 438_9228_18.pdf2255 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9229_18.pdf)Uchwała Nr 438_9229_18.pdf2073 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9230_18.pdf)Uchwała Nr 438_9230_18.pdf1167 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 438_9231_18.pdf)Uchwała Nr 438_9231_18.pdf991 kB