Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

439/9232/18

14 czerwca

zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju.

439/9233/18

14 czerwca

zmiany uchwały Nr 430/8957/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław –Oleszyce – Cieszanów – Bełżec”.

439/9234/18

14 czerwca

uchylenia Uchwały Nr 435/9098/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.

439/9235/18

14 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w latach 2018-2020 oraz zmiany uchwały nr XXII/392/16
z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

439/9236/18

14 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 rok.

439/9237/18

14 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042.