Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

441/9242/18

19 czerwca

zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

441/9243/18

19 czerwca

zatwierdzenia wzoru umowy w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji – edycja III.

441/9244/18

19 czerwca

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu własnego pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

441/9245/18

19 czerwca

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0098/16 pn. „Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach”, realizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

441/9246/18

19 czerwca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 02.01.00-18-0066/16, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów, w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

441/9247/18

19 czerwca

zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

441/9248/18

19 czerwca

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

441/9249/18

19 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

441/9250/18

19 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

441/9251/18

19 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

441/9252/18

19 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

441/9253/18

19 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Voice Net Spółka Akcyjna.

441/9254/18

19 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Stimo. NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

441/9255/18

19 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki NSS NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

441/9256/18

19 czerwca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

441/9257/18

19 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi ds. promocji i projektów unijnych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

441/9258/18

19 czerwca

udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego”.

441/9259/18

19 czerwca

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

441/9260/18

19 czerwca

przyjęcia do realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 dla Województwa Podkarpackiego w zakresie Działania 8 Plan Komunikacyjny.

441/9261/18

19 czerwca

przyjęcia do realizacji Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 dla Województwa Podkarpackiego z wyłączeniem Działania 8 Plan Komunikacyjny.

441/9262/18

19 czerwca

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

441/9263/18

19 czerwca

wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2018 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.

441/9264/18

19 czerwca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.