Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

454/9478/18

17 lipca

zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9479/18

17 lipca

zatwierdzenia wzoru Umowy o świadczenie usług eksperckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9480/18

17 lipca

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu w ramach Osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

454/9481/18

17 lipca

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

454/9482/18

17 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0061/17, realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9483/18

17 lipca

wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

454/9484/18

17 lipca

wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dwóch projektów z listy rezerwowej w ramach konkursu ogólnego nr RPPK.06.01.00-IZ.00-18-001/17 w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 413/8638/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r.

454/9485/18

17 lipca

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18.

454/9486/18

17 lipca

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18.

454/9487/18

17 lipca

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 301/6054/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16) (z późn. zm.)

454/9488/18

17 lipca

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 – edycja II).

454/9489/18

17 lipca

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 – edycja II).

454/9490/18

17 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0913/16 realizowanego przez „Euroterm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9491/18

17 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0073/17 realizowanego przez Zakład Usług Pogrzebowych ”ORKUS” Marcin Prucnal w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9492/18

17 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0192/17 realizowanego przez Erwina Ginalska Kafeteria CYNAMON w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9493/18

17 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0109/17 realizowanego przez Zakład Kamieniarski ”GRANITEX” s.c. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9494/18

17 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0204/17 realizowanego przez „Paweł Kucab Zakład Kamieniarski”, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9495/18

17 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0056/17 realizowanego przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową MAXSTONE Krzysztof Wójcik, Anna Wójcik s.c. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9496/18

17 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0017/17 realizowanego przez Firma Wielobranżowa "TRANS-PAL" - Stanisław Goch w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9497/18

17 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-1224/16 realizowanego przez Małgorzatę Słowik, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „EKOLOT” Małgorzata Słowik w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9498/18

17 lipca

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0726/16 realizowanego przez Ewelinę Święch prowadzącą działalność gospodarczą pn. Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo – Marketingowa Ewelina Święch w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

454/9499/18

17 lipca

współorganizacji III Ogólnopolskiego Zjazdu Polaków Ratujących Żydów.

454/9500/18

17 lipca

zmiany Uchwały Nr 396/8311/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu odnów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

454/9501/18

17 lipca

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Tuszów Narodowy.

454/9502/18

17 lipca

zmieniająca Uchwałę Nr 399/8388/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo –finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2018 r.

454/9503/18

17 lipca

objęcia udziałów Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

454/9504/18

17 lipca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

454/9505/18

17 lipca

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

454/9506/18

17 lipca

zmiany uchwały nr 410/8592/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w roku 2018.

454/9507/18

17 lipca

przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2018 r.

454/9508/18

17 lipca

przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego dyrektorom wojewódzkich jednostek oświatowych.

454/9509/18

17 lipca

współorganizacji IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”.

454/9510/18

17 lipca

współorganizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2018.

454/9511/18

17 lipca

złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

454/9512/18

17 lipca

nieodpłatnego przekazania wyposażenia magazynu interwencyjnego w Tarnobrzegu na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

454/9513/18

17 lipca

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

454/9514/18

17 lipca

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

454/9515/18

17 lipca

powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

454/9516/18

17 lipca

ustalenia wynagrodzenia wykonującego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu  

454/9517/18

17 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska) a Zakarpacką Obwodową Administracją Państwową (Ukraina).

454/9518/18

17 lipca

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.