Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

464/9691/18

22 sierpnia

sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze do dofinansowania projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica, Etap I” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

464/9692/18

22 sierpnia

wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

464/9693/18

22 sierpnia

zatwierdzenia listy projektów, które otrzymują dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

464/9694/18

22 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe.

464/9695/18

22 sierpnia

wyrażenia zgody na finansowanie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej”.

464/9696/18

22 sierpnia

określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”.

464/9697/18

22 sierpnia

określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2018/2019”.

464/9698/18

22 sierpnia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2018 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

464/9699/18

22 sierpnia

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2018 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.

464/9700/18

22 sierpnia

realizacji operacji EKOGALA - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości.

464/9701/18

22 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa.

464/9702/18

22 sierpnia

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

464/9703/18

22 sierpnia

wyrażenia zgody na przeprowadzenie promocji „Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” w ramach Kampanii informacyjno - promocyjnej oraz szkoleniowo – informacyjnej (promocja produktów pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem ich walorów smakowych i zdrowotnych oraz sposobu ich wytwarzania ukierunkowana na edukację konsumenta).

464/9704/18

22 sierpnia

przekazania na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie dokumentacji dotyczącej windy wraz z poniesionymi nakładami w kwocie 6 150,00 zł.

464/9705/18

22 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

464/9706/18

22 sierpnia

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.