Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

465/9707/18

28 sierpnia

przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

465/9708/18

28 sierpnia

udzielenia pełnomocnictwa.

465/9709/18

28 sierpnia

zmieniająca Uchwałę Nr 241/4854/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o Finansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 – Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 – Instrumenty Finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

465/9710/18

28 sierpnia

zmieniająca Uchwałę Nr 372/7798/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2018 rok.

465/9711/18

28 sierpnia

negocjacji dotyczących przystąpienia Gminy Miasta Rzeszów do Spółki Port Lotniczy „Rzeszów- Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

465/9712/18

28 sierpnia

zatwierdzenia listu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przekazanego przez Komisję Europejską w dniu 27 lipca 2018 r.

465/9713/18

28 sierpnia

zatwierdzenia listy projektów, które otrzymują dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

465/9714/18

28 sierpnia

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

465/9715/18

28 sierpnia

wyznaczenia ostatecznego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku pn. Budowa Centrum Symulacji medycznej dla kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nabór nr RPPK.06.04.02-IZ.00-18-006/18, zmiany Uchwały Nr 413/8635/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. oraz zmiany Uchwały Nr 413/8636/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r.

465/9716/18

28 sierpnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.02.00-IZ.00-18-003/18.

465/9717/18

28 sierpnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna   RPO WP na lata 2014-2020.

465/9718/18

28 sierpnia

wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

465/9719/18

28 sierpnia

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

465/9720/18

28 sierpnia

określenia sposobu dokonywania przesunięć pomiędzy wydatkami w projektach badawczych dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R.

465/9721/18

28 sierpnia

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18.

465/9722/18

28 sierpnia

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18.

465/9723/18

28 sierpnia

zmieniająca uchwałę nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

465/9724/18

28 sierpnia

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2018 roku.

465/9725/18

28 sierpnia

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

465/9726/18

28 sierpnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

465/9727/18

28 sierpnia

wyboru wariantu trasy drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra– Radomyśl Wielki – Mielec na nowoprojektowanym odcinku pomiędzy miejscowościami Piątkowiec i Rzędzianowice.

465/9728/18

28 sierpnia

zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

465/9729/18

28 sierpnia

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

465/9730/18

28 sierpnia

opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

465/9731/18

28 sierpnia

powołania dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

465/9732/18

28 sierpnia

wydania opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2013 – 2028”.

465/9733/18

28 sierpnia

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

465/9734/18

28 sierpnia

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie ustalonej Zarządzeniem Nr 9/2018 Dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

465/9735/18

28 sierpnia

zmian Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ustalonych Zarządzeniem Nr 07/2018 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

465/9736/18

28 sierpnia

zmieniająca Uchwałę Nr 395/8275/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej w 2018 roku.

465/9737/18

28 sierpnia

przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

465/9738/18

28 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

465/9739/18

28 sierpnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

465/9740/18

28 sierpnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

465/9741/18

28 sierpnia

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

465/9742/18

28 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

465/9743/18

28 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie.

465/9744/18

28 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

465/9745/18

28 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

465/9746/18

28 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021.

465/9747/18

28 sierpnia

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.