Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

469/9967/18

11 września

udzielenia upoważnienia Panu Pawłowi Waisowi w związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji.

469/9968/18

11 września

zatwierdzenia listy projektów, które otrzymują dotację w III edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

469/9969/18

11 września

wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego.

469/9970/18

11 września

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

469/9971/18

11 września

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

469/9972/18

11 września

przeprowadzenia konkursu pn. „Promocja e-Administracji wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego”.

469/9973/18

11 września

przekazania i przejęcia zarządzania drogą wojewódzką nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa.

469/9974/18

11 września

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi w m. Wielopole Skrzyńskie na terenie powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

469/9975/18

11 września

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

469/9976/18

11 września

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

469/9977/18

11 września

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

469/9978/18

11 września

upoważnienia do przeprowadzenia negocjacji w imieniu Województwa Podkarpackiego z Polskie Koleje Państwowe SA, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie.

469/9979/18

11 września

stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia kategorii odcinka drogi powiatowej Nr 2025R Domaradz (Zakarczma) – Domaradz (Podhyb) na terenie powiatu brzozowskiego, celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych

469/9980/18

11 września

zmiany uchwały Nr 444/9351/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłoka i Mikośka + ul. Kraszewskiego”.

469/9981/18

11 września

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.

469/9982/18

11 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

469/9983/18

11 września

przyjęcia projektu zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im Artura Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do konsultacji.

469/9984/18

11 września

wydania opinii do „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jedlicze na lata 2018 – 2033”.

469/9985/18

11 września

zmiany Uchwały Nr 369/7770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia.

469/9986/18

11 września

przeznaczenia do sprzedaży w drodze dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego.

469/9987/18

11 września

wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu części nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

469/9988/18

11 września

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7740/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, zmienioną Uchwałą Nr 391/8192/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą Nr 427/8917/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r.

469/9989/18

11 września

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7735/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie.

469/9990/18

11 września

zmiany Uchwały Nr 444/9358/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup myjni dezynfektorów”.

469/9991/18

11 września

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

469/9992/18

11 września

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup Aparatu USG oraz wideoduodenoskopu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

469/9993/18

11 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

469/9994/18

11 września

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

469/9995/18

11 września

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

469/9996/18

11 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Lutowiska.

469/9997/18

11 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Podkarpackie akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna na rzecz Agencji celem ich dobrowolnego umorzenia.

469/9998/18

11 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

469/9999/18

11 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.