Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

476/10061/18

25 września

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) dofinansowanego z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

476/10062/18

25 września

zawarcia aneksu nr 8 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Podkarpackim, dotyczącej przekazania dotacji celowej na realizacje zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

476/10063/18

25 września

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18.

476/10064/18

25 września

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18.

476/10065/18

25 września

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

476/10066/18

25 września

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1, lit. b) i d), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

476/10067/18

25 września

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

476/10068/18

25 września

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursu ogólnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

476/10069/18

25 września

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-013/18.

476/10070/18

25 września

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-013/18.

476/10071/18

25 września

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.05.00-IZ.00-18-001/18.

476/10072/18

25 września

ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.05.00-IZ.00-18-001/18.

476/10073/18

25 września

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii kolejowych RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-004/18.

476/10074/18

25 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0015/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędna infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”, realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

476/10075/18

25 września

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0075/16 pn. „Poprawa dostępności i jakości systemu edukacji w szkołach na terenie Gminy Brzyska”, realizowanego przez Gminę Brzyska, w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

476/10076/18

25 września

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok przyjętego uchwałą Nr 401/8418/18 z 27 lutego 2018 roku.

476/10077/18

25 września

przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18.

476/10078/18

25 września

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18.

476/10079/18

25 września

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

476/10080/18

25 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0133/17 realizowanego przez TRANSSPED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

476/10081/18

25 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0215/17 realizowanego przez Dwsport Dariusz Wiśniowski w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

476/10082/18

25 września

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0056/17 realizowanego przez MAX-STONE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

476/10083/18

25 września

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

476/10084/18

25 września

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

476/10085/18

25 września

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

476/10086/18

25 września

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

476/10087/18

25 września

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

476/10088/18

25 września

zmiany uchwały Nr 444/9351/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego”.

476/10089/18

25 września

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

476/10090/18

25 września

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

476/10091/18

25 września

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2018 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę.  

476/10092/18

25 września

wyrażenia Dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu.

476/10093/18

25 września

wyrażenia zgody dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

476/10094/18

25 września

pozbawienia zawodnika stypendium sportowego.

476/10095/18

25 września

powołania Kapituły Konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego.

476/10096/18

25 września

przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów.

476/10097/18

25 września

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

476/10098/18

25 września

zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

476/10099/18

25 września

udzielenia pełnomocnictwa.

476/10100/18

25 września

powierzenia wykonywania obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

476/10101/18

25 września

ustalenia wynagrodzenia wykonującego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.  

476/10102/18

25 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

476/10103/18

25 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

476/10104/18

25 września

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

476/10105/18

25 września

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.

476/10106/18

25 września

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

476/10107/18

25 września

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10061_18.zip)Uchwała Nr 476_10061_18.zip5916 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10062_18.pdf)Uchwała Nr 476_10062_18.pdf1346 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10063_18.zip)Uchwała Nr 476_10063_18.zip10874 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10064_18.pdf)Uchwała Nr 476_10064_18.pdf3457 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10065_18.zip)Uchwała Nr 476_10065_18.zip17485 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10066_18.zip)Uchwała Nr 476_10066_18.zip3206 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10067_18.zip)Uchwała Nr 476_10067_18.zip19171 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10068_18.pdf)Uchwała Nr 476_10068_18.pdf4508 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10069_18.zip)Uchwała Nr 476_10069_18.zip18445 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10070_18.zip)Uchwała Nr 476_10070_18.zip2393 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10071_18.zip)Uchwała Nr 476_10071_18.zip21080 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10072_18.pdf)Uchwała Nr 476_10072_18.pdf4044 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10073_18.pdf)Uchwała Nr 476_10073_18.pdf1887 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10074_18.pdf)Uchwała Nr 476_10074_18.pdf2580 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10075_18.pdf)Uchwała Nr 476_10075_18.pdf2352 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10076_18.pdf)Uchwała Nr 476_10076_18.pdf871 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10077_18.zip)Uchwała Nr 476_10077_18.zip9521 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10078_18.pdf)Uchwała Nr 476_10078_18.pdf2207 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10079_18.pdf)Uchwała Nr 476_10079_18.pdf5441 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10080_18.pdf)Uchwała Nr 476_10080_18.pdf884 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10081_18.pdf)Uchwała Nr 476_10081_18.pdf852 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10082_18.pdf)Uchwała Nr 476_10082_18.pdf916 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10083_18.pdf)Uchwała Nr 476_10083_18.pdf641 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10084_18.pdf)Uchwała Nr 476_10084_18.pdf677 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10085_18.pdf)Uchwała Nr 476_10085_18.pdf642 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10086_18.pdf)Uchwała Nr 476_10086_18.pdf596 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10087_18.pdf)Uchwała Nr 476_10087_18.pdf355 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10088_18.pdf)Uchwała Nr 476_10088_18.pdf708 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10089_18.zip)Uchwała Nr 476_10089_18.zip871 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10090_18.pdf)Uchwała Nr 476_10090_18.pdf441 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10091_18.pdf)Uchwała Nr 476_10091_18.pdf870 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10092_18.pdf)Uchwała Nr 476_10092_18.pdf328 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10093_18.pdf)Uchwała Nr 476_10093_18.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10094_18.pdf)Uchwała Nr 476_10094_18.pdf326 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10095_18.pdf)Uchwała Nr 476_10095_18.pdf666 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10096_18.pdf)Uchwała Nr 476_10096_18.pdf896 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10097_18.pdf)Uchwała Nr 476_10097_18.pdf1323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10098_18.pdf)Uchwała Nr 476_10098_18.pdf320 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10099_18.pdf)Uchwała Nr 476_10099_18.pdf289 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10100_18.pdf)Uchwała Nr 476_10100_18.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10101_18.pdf)Uchwała Nr 476_10101_18.pdf307 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10102_18.pdf)Uchwała Nr 476_10102_18.pdf1838 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10103_18.pdf)Uchwała Nr 476_10103_18.pdf660 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10104_18.pdf)Uchwała Nr 476_10104_18.pdf1021 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10105_18.pdf)Uchwała Nr 476_10105_18.pdf3333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10106_18.pdf)Uchwała Nr 476_10106_18.pdf1202 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 476_10107_18.pdf)Uchwała Nr 476_10107_18.pdf954 kB