Nr uchwały 

Data posiedzenia

 Przedmiot uchwały - w sprawie:

478/10114/18

1 października

zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej.

478/10115/18

1 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0002/16 pt. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”, realizowanego przez Powiat Mielecki, w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10116/18

1 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0149/16 pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej w Dąbrowicy”, realizowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową w Dąbrowicy w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

478/10117/18

1 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0001/17 pn. „Przebudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołaczycach”, realizowanego przez Gminę Kołaczyce w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10118/18

1 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0013/17 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa” realizowanego przez Gminę Jodłowa - w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10119/18

1 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0015/17 pn. „Rozbudowa i przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 m.sz./d w miejscowości Izbiska”, realizowanego przez Gminę Wadowice Górne w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10120/18

1 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0023/16 „Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Laszkach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Tuchli” realizowanego przez Gminę Laszki w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10121/18

1 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0079/16 pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych” realizowanego przez Gminę Miasto Dębica w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10122/18

1 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0003/16 pn. „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”, realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl, w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura Komunikacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10123/18

1 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0002/17, pn. „Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10124/18

1 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16, pn. „Budowa szkolnej hali sportowej w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym” realizowanego przez Gminę Głogów Małopolski, w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10125/18

1 października

rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0481/17-00 z dnia 28 czerwca 2018 r. o dofinansowanie projektu „Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” realizowanego przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10126/18

1 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0536/17 realizowanego przez MK CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10127/18

1 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0343/17 realizowanego przez NoveltyUNIT – Krzysztof Ciepluch w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

478/10128/18

1 października

przyjęcia pomocy rzeczowej Miasta Dębica.

478/10129/18

1 października

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu będącego samorządową wojewódzką osobą prawną.

478/10130/18

1 października

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

478/10131/18

1 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

478/10132/18

1 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

478/10133/18

1 października

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

478/10134/18

1 października

wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas wydarzenia pn. Speedway Diamond CUP.

478/10135/18

1 października

zmieniająca Uchwałę Nr 466/9751/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

478/10136/18

1 października

Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2018/2019.

478/10137/18

1 października

ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2018/2019.

478/10138/18

1 października

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

478/10139/18

1 października

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

478/10140/18

1 października

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

478/10141/18

1 października

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

478/10142/18

1 października

przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

478/10143/18

1 października

przyznania nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

478/10144/18

1 października

przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do konsultacji.

478/10145/18

1 października

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leżajskiego na lata 2018-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

478/10146/18

1 października

przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

478/10147/18

1 października

zmiany Uchwały Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018.

478/10148/18

1 października

wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego dla NAJLEPSZEGO „PODKARPACKIEGO LIDERA EKONOMII SPOŁECZNEJ” wyłonionego w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”.

478/10149/18

1 października

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą Warsztaty „Szczęśliwe małżeństwo – szczęśliwa rodzina” przez Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski.

478/10150/18

1 października

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych.

478/10151/18

1 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

478/10152/18

1 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

478/10153/18

1 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

478/10154/18

1 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.