Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

481/10160/18

9 października

przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

481/10161/18

9 października

zmiany Uchwały Nr 404/8459/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

481/10162/18

9 października

ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

481/10163/18

9 października

zlecenia wykonania usługi przez biegłego rewidenta na potrzeby rozliczania transz dotacji w związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji.

481/10164/18

9 października

zlecenia usługi kompleksowej organizacji warsztatów w związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji.

481/10165/18

9 października

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18.

481/10166/18

9 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0017/16 pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I” realizowanego przez Gminę Żyraków w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

481/10167/18

9 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0025/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Godowa” realizowanego przez Gminę Strzyżów w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

481/10168/18

9 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0080/16 pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia "Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

481/10169/18

9 października

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0066/16 pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Medyce poprzez prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką Św. Piotra i Pawła w Medyce, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

481/10170/18

9 października

zmiany Uchwały Nr 474/10026/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 września 2018r. w sprawie wykazu zadań realizowanych z przyznanej w 2018 r. rezerwy subwencji ogólnej dla Województwa Podkarpackiego.

481/10171/18

9 października

zmiany uchwały Nr 433/9030/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”.

481/10172/18

9 października

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

481/10173/18

9 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

481/10174/18

9 października

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

481/10175/18

9 października

zmiany umowy Nr DT.V.8071-49/2018 z dnia 26.03.2018 r. określającej zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

481/10176/18

9 października

zmiany regulaminu konkursu pn. „Promocja e-Administracji wśród mieszkańców Województwa Podkarpackiego”.

481/10177/18

9 października

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

481/10178/18

9 października

uczestnictwa Województwa Podkarpackiego w organizacji szkolenia dla grupy polskich nauczycieli, prowadzących zajęcia w polskich szkołach i punktach nauczania języka polskiego na Ukrainie.

481/10179/18

9 października

zmieniająca Uchwałę Nr 428/8931/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”

481/10180/18

9 października

zmieniająca Uchwałę Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyznania stypendiów sportowych w 2018 roku.

481/10181/18

9 października

przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli.

481/10182/18

9 października

rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018 (z późn. zm.).

481/10183/18

9 października

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

481/10184/18

9 października

wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego stanowiącego wyposażenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

481/10185/18

9 października

przyjęcia Planu Działań nr 4/2018 w sektorze zdrowia na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

481/10186/18

9 października

wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

481/10187/18

9 października

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Rozwój pracowni angiografii badań naczyniowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

481/10188/18

9 października

zmiany Uchwały Nr 430/8980/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego”.

481/10189/18

9 października

zmiany Uchwały Nr 430/8979/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”.

481/10190/18

9 października

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

481/10191/18

9 października

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymiana dwóch wind”.

481/10192/18

9 października

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”.

481/10193/18

9 października

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup zestawu laparoskopowego do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych i urologicznych”.

481/10194/18

9 października

przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatu EEG Elmiko”.

481/10195/18

9 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

481/10196/18

9 października

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

481/10197/18

9 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

481/10198/18

9 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Sanoku, przy ul. Kiczury na rzecz Gminy Miasta Sanoka.

481/10199/18

9 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z udzieleniem bonifikaty niewydzielonego lokalu zlokalizowanego w budynku położonym w Sanoku przy ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu Sanockiego.