Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

483/10203/18

16 października

wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia akcji w Spółce Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna bez wynagrodzenia celem ich dobrowolnego umorzenia na rzecz Spółki Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

483/10204/18

16 października

zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie sygn. akt I SA/Rz 778/18.

483/10205/18

16 października

promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

483/10206/18

16 października

wyznaczenia osób, które uczestniczyć będą w odbiorze zadania pn.: „Zagospodarowanie szlaku turystycznego na Korbanie”.

483/10207/18

16 października

zlecenia opracowania ekspertyzy pn. „Analiza potencjałów i kierunków wykorzystania lotnisk i lądowisk zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego”.

483/10208/18

16 października

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2018 r. realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego.

483/10209/18

16 października

wyrażenia woli zawarcia umowy o przyznanie dotacji w związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji.

483/10210/18

16 października

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-012/18.

483/10211/18

16 października

zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

483/10212/18

16 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0106/16 pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego”, realizowanego przez Powiat Strzyżowski w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

483/10213/18

16 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0131/16 pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”, realizowanego przez Leżajską Spółdzielnię Mieszkaniową w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

483/10214/18

16 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej „IGLOOPOL” w Dębicy” nr RPPK.03.02.00-18-0150/16 realizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „IGLOOPOL” w Dębicy w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

483/10215/18

16 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0001/16 pn. „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu”, realizowanego przez MPEC Sp. z o.o. w Mielcu w ramach RPO WP na lata
2014-2020.

483/10216/18

16 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” nr RPPK.03.04.00-18-0002/17 realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

483/10217/18

16 października

wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektów pn.: „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – Etap I” nr RPPK.05.01.00-18-0002/16   oraz „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów Północ” – Etap I” nr RPPK.05.01.00-18-0013/17 - wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

483/10218/18

16 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0109/17 realizowanego przez Zakład Kamieniarski ”GRANITEX” s.c. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

483/10219/18

16 października

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0348/17 realizowanego przez SPEED OIL Spółka Jawna Bogdan Gonet, Marek Gonet, Artur Buczek, Bogdan Toropolski, Waldemar Cebula w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

483/10220/18

16 października

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2016).

483/10221/18

16 października

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

483/10222/18

16 października

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

483/10223/18

16 października

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Krzeszów.

483/10224/18

16 października

wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa.

483/10225/18

16 października

ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2018/2019.

483/10226/18

16 października

oklejenia ścian bocznych poszycia zewnętrznego pojazdu serii SA 135-013.

483/10227/18

16 października

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

483/10228/18

16 października

wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa.

483/10229/18

16 października

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

483/10230/18

16 października

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

483/10231/18

16 października

zmiany uchwały nr 310/7425/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r. zmienionej uchwałą nr 362/8649/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2014 r. zmienionej uchwałą Nr 80/1855/2015 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmienionej uchwałą Nr 163/3370/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałą Nr 452/9475/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu wspierającego rodziny wielodzietne z Województwa Podkarpackiego zwanego „Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny”.

483/10232/18

16 października

zmiany Uchwały nr 415/8705/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

483/10233/18

16 października

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Razem łatwiej”, zgłoszonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu, ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.

483/10234/18

16 października

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych.

483/10235/18

16 października

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Wykonanie niezbędnych remontów wynikających z zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie”.

483/10236/18

16 października

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana wyeksploatowanego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

483/10237/18

16 października

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

483/10238/18

16 października

przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

483/10239/18

16 października

przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Remont sanitariatów i   instalacją wod-kan brudowników w pionie budynku A oraz naprawa sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

483/10240/18

16 października

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie niezbędnych remontów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej”.

483/10241/18

16 października

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana baterii UPS w budynkach D, E i F2 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

483/10242/18

16 października

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

483/10243/18

16 października

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

483/10244/18

16 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

483/10245/18

16 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

483/10246/18

16 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10203_18.pdf)Uchwała Nr 483_10203_18.pdf354 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10204_18.pdf)Uchwała Nr 483_10204_18.pdf384 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10205_18.pdf)Uchwała Nr 483_10205_18.pdf2556 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10206_18.pdf)Uchwała Nr 483_10206_18.pdf396 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10207_18.pdf)Uchwała Nr 483_10207_18.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10208_18.pdf)Uchwała Nr 483_10208_18.pdf6208 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10209_18.pdf)Uchwała Nr 483_10209_18.pdf5508 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10210_18.pdf)Uchwała Nr 483_10210_18.pdf2139 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10211_18.pdf)Uchwała Nr 483_10211_18.pdf10036 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10212_18.pdf)Uchwała Nr 483_10212_18.pdf2555 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10213_18.pdf)Uchwała Nr 483_10213_18.pdf2458 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10214_18.pdf)Uchwała Nr 483_10214_18.pdf2772 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10215_18.pdf)Uchwała Nr 483_10215_18.pdf1813 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10216_18.pdf)Uchwała Nr 483_10216_18.pdf2061 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10217_18.pdf)Uchwała Nr 483_10217_18.pdf3091 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10218_18.pdf)Uchwała Nr 483_10218_18.pdf902 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10219_18.pdf)Uchwała Nr 483_10219_18.pdf922 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10220_18.zip)Uchwała Nr 483_10220_18.zip6458 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10221_18.zip)Uchwała Nr 483_10221_18.zip870 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10222_18.pdf)Uchwała Nr 483_10222_18.pdf780 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10223_18.pdf)Uchwała Nr 483_10223_18.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10224_18.pdf)Uchwała Nr 483_10224_18.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10225_18.zip)Uchwała Nr 483_10225_18.zip2162 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10226_18.pdf)Uchwała Nr 483_10226_18.pdf592 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10227_18.pdf)Uchwała Nr 483_10227_18.pdf7963 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10228_18.pdf)Uchwała Nr 483_10228_18.pdf306 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10229_18.pdf)Uchwała Nr 483_10229_18.pdf473 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10230_18.pdf)Uchwała Nr 483_10230_18.pdf4904 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10231_18.zip)Uchwała Nr 483_10231_18.zip5122 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10232_18.pdf)Uchwała Nr 483_10232_18.pdf942 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10233_18.pdf)Uchwała Nr 483_10233_18.pdf796 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10234_18.pdf)Uchwała Nr 483_10234_18.pdf1033 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10235_18.pdf)Uchwała Nr 483_10235_18.pdf2504 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10236_18.pdf)Uchwała Nr 483_10236_18.pdf2292 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10237_18.pdf)Uchwała Nr 483_10237_18.pdf2298 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10238_18.pdf)Uchwała Nr 483_10238_18.pdf2385 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10239_18.pdf)Uchwała Nr 483_10239_18.pdf2379 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10240_18.pdf)Uchwała Nr 483_10240_18.pdf2299 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10241_18.pdf)Uchwała Nr 483_10241_18.pdf2323 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10242_18.pdf)Uchwała Nr 483_10242_18.pdf1957 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10243_18.pdf)Uchwała Nr 483_10243_18.pdf10576 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10244_18.pdf)Uchwała Nr 483_10244_18.pdf3801 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10245_18.pdf)Uchwała Nr 483_10245_18.pdf6514 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 483_10246_18.pdf)Uchwała Nr 483_10246_18.pdf6960 kB