Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

488/10314/18

26 października

zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

488/10315/18

26 października

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

488/10316/18

26 października

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.03.03.03-IZ.00-18-001/18.

488/10317/18

26 października

naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.03.03.03-IZ.00-18-001/18.

488/10318/18

26 października

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym 4 projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18.

488/10319/18

26 października

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym 4 projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18.

488/10320/18

26 października

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.