Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

492/10382/18

6 listopada

udzielenia pełnomocnictwa.

492/10383/18

6 listopada

przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020.

492/10384/18

6 listopada

przyjęcia projektu zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

492/10385/18

6 listopada

przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok 2019 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

492/10386/18

6 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-0069/17 pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec- Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”, realizowanego przez Gminę Lubaczów, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

492/10387/18

6 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0017/16 pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Soninie - nowa oferta kulturalna regionu”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

492/10388/18

6 listopada

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

492/10389/18

6 listopada

zmiany uchwały Nr 433/9030/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”.

492/10390/18

6 listopada

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

492/10391/18

6 listopada

zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

492/10392/18

6 listopada

ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2018/2019.

492/10393/18

6 listopada

powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019.

492/10394/18

6 listopada

powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.

492/10395/18

6 listopada

przyznania/nieprzyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2018 r.

492/10396/18

6 listopada

wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnobrzega na lata 2019-2022 z uwzględnieniem Perspektywy do roku 2026.

492/10397/18

6 listopada

wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2018 roku.

492/10398/18

6 listopada

nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Kozłowie gmina Dębica.

492/10399/18

6 listopada

wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy na oddanie w najem pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego.

492/10400/18

6 listopada

rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018 (z późn. zm.).

492/10401/18

6 listopada

wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

492/10402/18

6 listopada

udzielenia pełnomocnictwa.

492/10403/18

6 listopada

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie.

492/10404/18

6 listopada

zmiany Uchwały Nr 483/10239/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Remont sanitariatów i instalacją wod-kan brudowników w pionie budynku A oraz naprawa sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

492/10405/18

6 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7731/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore.

492/10406/18

6 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7730/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, zmienioną Uchwałą Nr 427/8915/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r.

492/10407/18

6 listopada

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

492/10408/18

6 listopada

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

492/10409/18

6 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

492/10410/18

6 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018.