Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

494/10415/18

13 listopada

podpisania Aneksu nr 3 do Umowy partnerskiej zawartej dnia 10 marca 2017 roku na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

494/10416/18

13 listopada

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów: typ Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii- wyłącznie dla potrzeb OSP, w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

494/10417/18

13 listopada

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów: Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, w ramach działania 4.1 Zapobieganie i Zwalczanie Zagrożeń, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014 – 2020.

494/10418/18

13 listopada

zmiany uchwały nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

494/10419/18

13 listopada

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0026/17 pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Głogów Małopolski” realizowanego przez Gminę Głogów Małopolski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

494/10420/18

13 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0108/16 pn. „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku starej plebanii w m. Kraczkowa” realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

494/10421/18

13 listopada

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0109/16 pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk” realizowanego przez Gminę Miejską Jarosław w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

494/10422/18

13 listopada

stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

494/10423/18

13 listopada

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada
2017 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór 2017).

494/10424/18

13 listopada

przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP).

494/10425/18

13 listopada

przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia.

494/10426/18

13 listopada

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

494/10427/18

13 listopada

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

494/10428/18

13 listopada

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

494/10429/18

13 listopada

zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

494/10430/18

13 listopada

zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg wojewódzkich w 2018 roku.

494/10431/18

13 listopada

zmieniająca Uchwałę Nr 381/8012/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2017 r.

494/10432/18

13 listopada

zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

494/10433/18

13 listopada

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.

494/10434/18

13 listopada

zmian zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których Organizatorem jest Województwo Podkarpackie.

494/10435/18

13 listopada

udzielenia pełnomocnictwa.

494/10436/18

13 listopada

ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

494/10437/18

13 listopada

rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018 (z późn. zm.).

494/10438/18

13 listopada

przyjęcia Planu Działań nr 1/2019 w sektorze zdrowia na rok 2019 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

494/10439/18

13 listopada

zmiany Uchwały Nr 401/8437/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E – etap II”.

494/10440/18

13 listopada

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na zakup ambulansu transportowego typu „C”.

494/10441/18

13 listopada

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zakup aparatu do komputerowego badania wzroku.

494/10442/18

13 listopada

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na zbycie samochodu Honda FR-V.

494/10443/18

13 listopada

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Akademia młodego ratownika” przez Ochotniczą Straż Pożarną Rzeszów – Słocina.

494/10444/18

13 listopada

uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „SENIOR W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM, OPARTYM NA WARTOŚCIACH” przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczawne i Kulaszne.

494/10445/18

13 listopada

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

494/10446/18

13 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

494/10447/18

13 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

494/10448/18

13 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

494/10449/18

13 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Arboretum i Zakładowi Fizjografii w Bolestraszycach.

494/10450/18

13 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

494/10451/18

13 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.