Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

495/10452/18

14 listopada

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

495/10453/18

14 listopada

przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typów projektów: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym oraz Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi, w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014 – 2020.

495/10454/18

14 listopada

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursu ogólnego dla typów projektów: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym oraz Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014 – 2020.

495/10455/18

14 listopada

przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-005/18.

495/10456/18

14 listopada

ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania, 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-005/18.

495/10457/18

14 listopada

zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

495/10458/18

14 listopada

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

495/10459/18

14 listopada

organizacji spotkania pn.: Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

495/10460/18

14 listopada

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019.

495/10461/18

14 listopada

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

495/10462/18

14 listopada

zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

495/10463/18

14 listopada

wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.