Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

9/197/18

18 grudnia

zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

9/198/18

18 grudnia

zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

9/199/18

18 grudnia

zmiany uchwały nr 476/10061/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) dofinansowanego z Programu INTERREG EUROPA
2014-2020.

9/200/18

18 grudnia

wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy Nr 1/2018/PPNT z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie finansowania zadań z tytułu zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

9/201/18

18 grudnia

podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa podkarpackiego na działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku.

9/202/18

18 grudnia

udzielenia upoważnienia dla Pani Danuty Cichoń Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego do reprezentowania Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w pracach związanych z utworzeniem w województwie podkarpackim Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC).

9/203/18

18 grudnia

decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0004/18 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie – etap I” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

9/204/18

18 grudnia

wyboru projektu z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

9/205/18

18 grudnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0002/16 pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

9/206/18

18 grudnia

wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0034/16 pn. „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie”, realizowanego przez Miasto Radymno, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

9/207/18

18 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0036/16 pn. „Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, przebudowę i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela”, realizowanego przez Gminę Sieniawa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

9/208/18

18 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 – edycja III).

9/209/18

18 grudnia

projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 – edycja III).

9/210/18

18 grudnia

zmieniająca uchwałę nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

9/211/18

18 grudnia

rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.02.00-18-0013/18-00 zawartej z SKALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany Uchwały nr 454/9489/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 – edycja II).

9/212/18

18 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0304/17 realizowanego przez VIANAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

9/213/18

18 grudnia

wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0479/16 realizowanego przez Sipeko Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

9/214/18

18 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu „Strefy Aktywności Gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18 - edycja II).

9/215/18

18 grudnia

wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.

9/216/18

18 grudnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.

9/217/18

18 grudnia

reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

9/218/18

18 grudnia

wyrażenia woli zawarcia umowy nabycia przez Spółkę Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów własnych w celu umorzenia bez wynagrodzenia.

9/219/18

18 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

9/220/18

18 grudnia

zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku.

9/221/18

18 grudnia

przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Czarna.

9/222/18

18 grudnia

uchylenia Uchwały Nr 326/6945/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina.

9/223/18

18 grudnia

zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie województwa podkarpackiego.

9/224/18

18 grudnia

zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2017/2018 na terenie Województwa Podkarpackiego.

9/225/18

18 grudnia

zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

9/226/18

18 grudnia

ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2019 rok.

9/227/18

18 grudnia

ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego.

9/228/18

18 grudnia

wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie sprzętu.

9/229/18

18 grudnia

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

9/230/18

18 grudnia

wprowadzenia monitoringu w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

9/231/18

18 grudnia

przyznania stypendium następnym w kolejności osobom z listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019”.

9/232/18

18 grudnia

udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2019 roku.

9/233/18

18 grudnia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2019 roku.

9/234/18

18 grudnia

udzielenia upoważnienia.

9/235/18

18 grudnia

zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

9/236/18

18 grudnia

zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

9/237/18

18 grudnia

wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.

9/238/18

18 grudnia

powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

9/239/18

18 grudnia

powołania Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

9/240/18

18 grudnia

powołania Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

9/241/18

18 grudnia

zmiany Uchwały Nr 399/8406/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”.

9/242/18

18 grudnia

zmiany Uchwały Nr 430/8980/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego Oddziału Psychiatrycznego”.

9/243/18

18 grudnia

zmiany Uchwały Nr 430/8979/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”.

9/244/18

18 grudnia

przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego typu „C” dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

9/245/18

18 grudnia

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana detektora cyfrowego w mammografie cyfrowym Selenia Dimensions 2D będącym na wyposażeniu Pracowni Mammografii Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

9/246/18

18 grudnia

przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostawa i montaż lampy RTG, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.

9/247/18

18 grudnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

9/248/18

18 grudnia

rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018 (z późn. zm.).

9/249/18

18 grudnia

zabezpieczenia środków finansowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do końca 2018 roku.

9/250/18

18 grudnia

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 w województwie podkarpackim.

9/251/18

18 grudnia

odpłatnego ustanowienia służebności drogi koniecznej zapewniającej dojazd do Zespołu Pałacowo – Parkowego w Julinie.

9/252/18

18 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7735/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 469/9989/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 września 2018 r.

9/253/18

18 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7736/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 427/8918/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r.

9/254/18

18 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7733/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu, zmienioną Uchwałą Nr 427/8921/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r.

9/255/18

18 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7731/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore, zmienioną Uchwałą Nr 492/10405/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2018 r.

9/256/18

18 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7732/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, zmienioną Uchwałą Nr 427/8916/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r.

9/257/18

18 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7738/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej, zmienioną Uchwałą Nr 427/8920/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r.

9/258/18

18 grudnia

zmieniająca Uchwałę Nr 369/7740/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, zmienioną Uchwałą Nr 391/8192/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr 427/8917/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r. oraz Uchwałą Nr 469/9988/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 września 2018 r.

9/259/18

18 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

9/260/18

18 grudnia

projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.

9/261/18

18 grudnia

upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_197_18.pdf)Uchwała Nr 9_197_18.pdf4050 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_198_18.pdf)Uchwała Nr 9_198_18.pdf297 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_199_18.pdf)Uchwała Nr 9_199_18.pdf5212 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_200_18.pdf)Uchwała Nr 9_200_18.pdf1670 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_201_18.pdf)Uchwała Nr 9_201_18.pdf640 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_202_18.pdf)Uchwała Nr 9_202_18.pdf333 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_203_18.zip)Uchwała Nr 9_203_18.zip11485 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_204_18.pdf)Uchwała Nr 9_204_18.pdf4239 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_205_18.pdf)Uchwała Nr 9_205_18.pdf2170 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_206_18.pdf)Uchwała Nr 9_206_18.pdf2590 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_207_18.pdf)Uchwała Nr 9_207_18.pdf2558 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_208_18.pdf)Uchwała Nr 9_208_18.pdf1202 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_209_18.pdf)Uchwała Nr 9_209_18.pdf991 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_210_18.pdf)Uchwała Nr 9_210_18.pdf9478 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_211_18.pdf)Uchwała Nr 9_211_18.pdf1834 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_212_18.pdf)Uchwała Nr 9_212_18.pdf864 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_213_18.pdf)Uchwała Nr 9_213_18.pdf902 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_214_18.pdf)Uchwała Nr 9_214_18.pdf1076 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_215_18.pdf)Uchwała Nr 9_215_18.pdf412 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_216_18.pdf)Uchwała Nr 9_216_18.pdf322 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_217_18.pdf)Uchwała Nr 9_217_18.pdf422 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_218_18.pdf)Uchwała Nr 9_218_18.pdf352 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_219_18.pdf)Uchwała Nr 9_219_18.pdf623 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_220_18.pdf)Uchwała Nr 9_220_18.pdf807 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_221_18.pdf)Uchwała Nr 9_221_18.pdf371 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_222_18.pdf)Uchwała Nr 9_222_18.pdf293 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_223_18.zip)Uchwała Nr 9_223_18.zip940 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_224_18.pdf)Uchwała Nr 9_224_18.pdf294 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_225_18.zip)Uchwała Nr 9_225_18.zip3315 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_226_18.pdf)Uchwała Nr 9_226_18.pdf1636 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_227_18.pdf)Uchwała Nr 9_227_18.pdf1469 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_228_18.pdf)Uchwała Nr 9_228_18.pdf361 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_229_18.pdf)Uchwała Nr 9_229_18.pdf777 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_230_18.pdf)Uchwała Nr 9_230_18.pdf970 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_231_18.pdf)Uchwała Nr 9_231_18.pdf503 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_232_18.pdf)Uchwała Nr 9_232_18.pdf1258 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_233_18.pdf)Uchwała Nr 9_233_18.pdf1953 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_234_18.pdf)Uchwała Nr 9_234_18.pdf365 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_235_18.pdf)Uchwała Nr 9_235_18.pdf1034 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_236_18.pdf)Uchwała Nr 9_236_18.pdf318 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_237_18.pdf)Uchwała Nr 9_237_18.pdf358 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_238_18.pdf)Uchwała Nr 9_238_18.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_239_18.pdf)Uchwała Nr 9_239_18.pdf407 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_240_18.pdf)Uchwała Nr 9_240_18.pdf406 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_241_18.pdf)Uchwała Nr 9_241_18.pdf807 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_242_18.pdf)Uchwała Nr 9_242_18.pdf855 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_243_18.pdf)Uchwała Nr 9_243_18.pdf830 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_244_18.pdf)Uchwała Nr 9_244_18.pdf2326 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_245_18.pdf)Uchwała Nr 9_245_18.pdf2360 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_246_18.pdf)Uchwała Nr 9_246_18.pdf2360 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_247_18.pdf)Uchwała Nr 9_247_18.pdf372 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_248_18.pdf)Uchwała Nr 9_248_18.pdf409 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_249_18.pdf)Uchwała Nr 9_249_18.pdf459 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_250_18.pdf)Uchwała Nr 9_250_18.pdf4177 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_251_18.pdf)Uchwała Nr 9_251_18.pdf469 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_252_18.pdf)Uchwała Nr 9_252_18.pdf1013 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_253_18.pdf)Uchwała Nr 9_253_18.pdf1084 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_254_18.pdf)Uchwała Nr 9_254_18.pdf1099 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_255_18.pdf)Uchwała Nr 9_255_18.pdf1148 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_256_18.pdf)Uchwała Nr 9_256_18.pdf1214 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_257_18.pdf)Uchwała Nr 9_257_18.pdf1098 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_258_18.pdf)Uchwała Nr 9_258_18.pdf1182 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_259_18.pdf)Uchwała Nr 9_259_18.pdf6803 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_260_18.pdf)Uchwała Nr 9_260_18.pdf366 kB
Pobierz plik (Uchwała Nr 9_261_18.pdf)Uchwała Nr 9_261_18.pdf1143 kB