Nr uchwały

Data posiedzenia

Przedmiot uchwały - w sprawie:

11/270/18

27 grudnia

zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

11/271/18

27 grudnia

zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

11/272/18

27 grudnia

przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” w 2017 roku.

11/273/18

27 grudnia

przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad w 2017 roku.

11/274/18

27 grudnia

przyjęcia sposobu postępowania po dniu 31 grudnia 2018 r. w zakresie rejestracji czynności kontrolno-zarządczych RPO WP 2007-2013 w związku z wygaszeniem systemu informatycznego wspierającego realizację polityki spójności na lata 2007-2013 KSI SIMIK 07-13.

11/275/18

27 grudnia

zmiany uchwały Nr 9/200/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 2 do umowy Nr 1/2018/PPNT z dnia 24 maja 2018 r.

11/276/18

27 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

11/277/18

27 grudnia

zmiany uchwały nr 11 / 276 /18 z dnia 27 grudnia 2018r. oraz wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

11/278/18

27 grudnia

zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020.

11/279/18

27 grudnia

zmiany uchwały Nr 433/9031/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S 19 Podgórze”.

11/280/18

27 grudnia

opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

11/281/18

27 grudnia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

11/282/18

27 grudnia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Regionalne odcienie kultury” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

11/283/18

27 grudnia

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty kulturalne i artystyczne” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2019 roku.

11/284/18

27 grudnia

zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

11/285/18

27 grudnia

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.

11/286/18

27 grudnia

wygaśnięcia umowy stypendialnej za osiągnięcia artystyczne podpisanej w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

11/287/18

27 grudnia

przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

11/288/18

27 grudnia

wyrażenia zgody na wykonanie rozbiórki komina.

11/289/18

27 grudnia

wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

11/290/18

27 grudnia

udzielenia pełnomocnictwa do zakończenia czynności likwidacyjnych   Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

11/291/18

27 grudnia

rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartą z Gminą Cieszanów w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020.

11/292/18

27 grudnia

zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

11/293/18

27 grudnia

wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zwrotu środków zaangażowanych Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu KIK-56 pod nazwą „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet IV Rozwój społeczny i zasobów ludzkich w ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia”, Cel II.

11/294/18

27 grudnia

zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.